Kader Passende zorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Zorginstituut Nederland verzocht om een door het veld gedragen ‘Kader Passende zorg’ op te stellen. Dit kader beschrijft de gezamenlijke beweging van passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. Daarmee vormt het de basis voor wat er in de zorg moet gebeuren, inclusief de daarover te sluiten akkoorden.

Inhoud van het kader

Het ‘Kader Passende zorg’ beschrijft de beweging naar passende zorg aan de hand van de volgende elementen:

  • De opgaven waarmee de zorg aan de slag moet.
  • De kenmerken van de benodigde transitie.
  • Een uitwerking van de principes van passende zorg, met een beschrijving van hoe de principes zich tot de maatschappelijke opgaven verhouden, wat zij betekenen voor de verschillende partijen en welke normen over passende zorg hieruit voortkomen.
  • De concrete activiteiten die verwacht worden van partijen om te komen tot passende zorg.
  • De sturing van het samenspel tussen partijen in de transitie.

Reikwijdte van het kader

Het ‘Kader Passende zorg’ gaat over alle verzekerde zorg, zowel curatieve als langdurige zorg. Het legt verbindingen met andere sectoren in de samenleving en bevat elementen die ook voor jeugdzorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein van waarde kunnen zijn.

Handvat voor transitie in de zorg

Het ‘Kader Passende zorg’ is het normatieve vertrekpunt voor de concretisering van passende zorg en biedt partijen het handvat om uitvoering te geven aan de transitie in de zorg. Dit kader bouwt voort op het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut.

Transitie: Passende zorg-dialogen

Speciaal gezant Passende zorg Jan Kremer begeleidt partijen in deze transitie, o.a. tijdens Passende zorg-dialogen, waar steeds een ander thema of onderdeel van de zorg centraal staat. In 2023 worden meerdere Passende zorg-dialogen georganiseerd met ondersteuning van het Zorginstituut. Aan de hand van de tweede dialoogsessie wordt in de video kort uitgelegd wat het doel is van de Passende zorg-dialogen. De opnamen zijn gemaakt tijdens de ‘Passende zorg-dialoog: brug tussen formele en informele zorg’ van 23 mei 2023.

Deze video van Zorginstituut Nederland staat in het teken van de Passende zorg-dialoog over formele en informele zorg.

EDWIN VAN DER MEER, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS: 'Passie, inspiratie, doen.'

ZINEB EZ-ZAITOUNI, AMSTERDAM UMC: 'Ik vind dat het heel mooi is om op die manier bruggen te slaan naar andere mensen, andere denkwijzen, andere disciplines.'

VOICE-OVER: 'En dat is precies de bedoeling van de Passende zorg-dialogen, bijeenkomsten waar mensen van binnen en buiten de zorg met elkaar in gesprek gaan over passende zorg. De dialogen worden georganiseerd door speciaal gezant Jan Kremer en Zorginstituut Nederland. Met als doel: bruggen bouwen om van elkaar te kunnen leren en de samenwerking te bevorderen bij het anders organiseren van zorg, zodat die voor iedereen goed toegankelijk en betaalbaar blijft.'

JAN KREMER, SPECIAAL GEZANT PASSENDE ZORG: 'Dat is nodig, want we zitten met z'n allen eigenlijk in hetzelfde schuitje, dat we de zorg op een warme, mensgerichte manier houdbaar en duurzaam moeten maken, want de problemen zijn groot. We zitten in een tijd van vergrijzing, van personeelsschaarste. En daarom dat ik ook als speciaal gezant Passende zorg de rol heb om die beweging naar passende zorg wat meer te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. En ook om beleid en praktijk meer met elkaar te verbinden.'

VOICE-OVER: 'Wat levert zo'n Passende zorg-dialoog nou aan inzichten op? We vroegen deelnemers en organisatoren van de recente Passende zorg-dialoog over formele en informele zorg. Zorgprofessionals gingen daar in gesprek met initiatiefnemers en vrijwilligers van zorgzame gemeenschappen.'

JAN KREMER: 'Vandaag was eigenlijk een ontmoeting tussen de mensen die hele mooie dingen doen vanuit zorgzame gemeenschappen, waar burgers elkaar helpen, en de wat meer formele zorg.'

LUCIE PEIJNENBURG, ADVISEUR PATIËNTBELANG PATIËNTENFEDERATIE: 'Ik denk dat het belangrijkste van zo'n sessie is dat je de formele zorg en de informele zorg, die in twee aparte werelden zitten, dat je die dichter bij elkaar brengt, want ik heb heel veel verbindingen gezien tussen de formele en de informele zorg. Mensen die elkaar gaan leren kennen. Mensen die geïnspireerd raken door die praktijkvoorbeelden. En dat er dus synergie te halen is als je dat goed bij elkaar weet te brengen. En ik denk dat dat vandaag wel gebeurd is.'

SJAAK WIJMA, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ZORGINSTITUUT NEDERLAND: 'Het gaat niet over zelfredzaamheid, van: 'doe het zelf maar', maar het gaat over samenredzaamheid.'

EDWIN VAN DER MEER: 'Voor ziekenhuizen is het heel belangrijk dat ze uit hun ziekenhuis komen. En dat ze gaan zien dat een ziekenhuis een onderdeel is van de maatschappij, en eigenlijk proberen om al die grenzen die er zijn, die domeinen die er zijn, om die eigenlijk te beslechten en om de kracht van de burger te gebruiken.'

SJAAK WIJMA: 'En eigenlijk hebben we hier allemaal in ons hart toch het gevoel van: 'ja, maar wacht even. Ik heb eigenlijk mensen nodig, en ik zou ook wel iets voor jou willen betekenen.' Dat is wat je hier ziet. Ik vind dat we het eigenlijk niet het frame moeten geven van de noodzakelijkheid, omdat de zorg faalt, nee. Dit is gewoon een volgende fase waarbij mensen ook weer zelf de regie nemen over gezondheid. En, ja, je zult ook voor een aantal dingen nog steeds naar het ziekenhuis moeten. Dat is helemaal oké. Het is ook helemaal goed dat die zorg in het ziekenhuis zo goed georganiseerd is als die is georganiseerd. Maar het gaat niet over onze gezondheid. Daar gaan we thuis, in de buurt en met elkaar over.'

ZINEB EZ-ZAITOUNI: 'Bij die informele netwerken, dat is iets wat ik mee zou willen nemen en ook in m'n dagelijkse praktijk zou willen invoeren. Dus ik moet me natuurlijk verdiepen in wat er allemaal in de omgeving aanwezig is, wat er in de regio beschikbaar is. En dat dan ook zo met patiënten en met familie bespreken, want ik denk dat dat ook heel mooi is voor de patiënt.'

Beeldtekst: Logo Rijksoverheid. Zorginstituut Nederland. Meer weten? Ga naar zinl.nl/werkagenda/passende-zorg. De Passende zorg-dialoog over formele en informele zorg werd mede georganiseerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar.