Kader Passende zorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Zorginstituut Nederland verzocht om een door het veld gedragen ‘Kader Passende zorg’ op te stellen. Dit kader beschrijft de gezamenlijke beweging van passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. Daarmee vormt het de basis voor wat er in de zorg moet gebeuren, inclusief de daarover te sluiten akkoorden.

Inhoud van het kader

Het ‘Kader Passende zorg’ beschrijft de beweging naar passende zorg aan de hand van de volgende elementen:

  • De opgaven waarmee de zorg aan de slag moet.
  • De kenmerken van de benodigde transitie.
  • Een uitwerking van de principes van passende zorg, met een beschrijving van hoe de principes zich tot de maatschappelijke opgaven verhouden, wat zij betekenen voor de verschillende partijen en welke normen over passende zorg hieruit voortkomen.
  • De concrete activiteiten die verwacht worden van partijen om te komen tot passende zorg.
  • De sturing van het samenspel tussen partijen in de transitie.

Reikwijdte van het kader

Het ‘Kader Passende zorg’ gaat over alle verzekerde zorg, zowel curatieve als langdurige zorg. Het legt verbindingen met andere sectoren in de samenleving en bevat elementen die ook voor jeugdzorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein van waarde kunnen zijn.

Handvat voor transitie in de zorg

Het ‘Kader Passende zorg’ is het normatieve vertrekpunt voor de concretisering van passende zorg en biedt partijen het handvat om uitvoering te geven aan de transitie in de zorg. Dit kader bouwt voort op het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut.