Signalement passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten

In dit signalement presenteert Zorginstituut Nederland een maatschappelijke agenda waarmee iedereen aan de slag kan én moet om de hart- en vaatzorg in Nederland toekomstbestendig te maken. We benoemen de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen en mensen die kunnen bijdragen aan passende zorg voor hart- en vaatziekten. We laten zien welke knelpunten we samen moeten oplossen om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten toekomstbestendig te maken. Het signalement is geschreven in afstemming met partijen in de hart- en vaatzorg. Op 29 augustus 2023 is het signalement overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kernboodschappen signalement Hart voor Vaten

Dit signalement is opgesteld in samenspraak met partijen en mensen die werken in de hart- en vaatzorg en aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. Het bevat 4 kernboodschappen:

  • De belangrijkste boodschap is dat we in Nederland de aandacht en financiële middelen moeten verleggen, van behandeling van hart- en vaatziekten naar het voorkomen ervan.
  • Ten tweede kan de zorg die mensen krijgen beter als blijkt dat zij een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Het huidige cardiovasculair risicomanagement (CVRM) leidt niet altijd tot verbetering van de gezondheidssituatie.
  • De derde belangrijke boodschap van dit signalement is dat in het innovatieproces van nieuwe zorgtechnologie eerder zicht nodig is op duidelijke gezondheidswinst voor mensen en de maatschappelijke meerwaarde. 
  • De vierde boodschap gaat over het vergroten van kwaliteit van leven van mensen die een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Zij krijgen nog te vaak te maken met behandelingen waarvan het nut niet vaststaat. 

Vervolgstappen: leren met passende zorgpraktijken

Om de hart- en vaatzorg mensgerichter, houdbaar en duurzaam te maken zal de zorg echt moeten veranderen. Bij elke vernieuwing moeten we nagaan of die bijdraagt aan mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid. Het Zorginstituut wil met passende zorgpraktijken leren hoe dat kan. Hiervoor gaan we de ontwikkelingen van passende hart- en vaatzorg monitoren en evalueren.

Aanleiding voor het Signalement passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten

Ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben hart- en vaatziekten. Naar verwachting zullen hart- en vaatziekten in 2040, samen met kanker, de meeste ziektelast en sterfte veroorzaken. Maar de toekomstbestendigheid van zorg voor mensen met hart- en vaatziekten staat onder druk en dreigt vast te lopen. Door klimaatverandering, personeelstekorten en vergrijzing van de bevolking moeten we als samenleving anders leren omgaan met de beschikbare bronnen. Om meer inzicht te krijgen hoe ieder kan bijdragen aan de toekomst van ons zorgstelsel brengt het Zorginstituut signalementen uit met oplossingsrichtingen om de zorg mensgerichter, houdbaar en duurzaam te maken.

Passende zorg: de zorg van morgen

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Als we niets doen, kan niet meer iedereen zorg krijgen. Met passende zorg willen we dit veranderen. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. We willen het gesprek in de hele samenleving op gang brengen, want zorg gaat ons allemaal aan. Iedereen moet andere keuzes maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. Dit doen we vanuit de 4 principes van passende zorg.