Zinnige Zorg - Verbetersignalement LVB en gezondheidsprobleem

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een gezondheidsprobleem. De afspraken om deze verbeteringen uit te voeren staan in het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’. 

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond LVB

Passende zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem strekt zich uit over alle zorgdomeinen. Daarom zet dit verbetersignalement in op kwaliteitsbevordering en domeinoverstijgende samenwerking. 

De zorg voor mensen met LVB en een gezondheidsprobleem kan worden verbeterd door:

  • herkenning en screening van een LVB; 
  • communicatie met en bejegening van mensen met een LVB; 
  • samenwerking van professionals die zijn betrokken bij de zorg voor mensen met een LVB. 

Door deze verbeteringen zullen mensen met een LVB: 

  • zich meer gehoord en begrepen voelen door hun zorgverlener, omdat zij beter duidelijk kunnen maken wat ze nodig hebben en beter samen met hun huisarts kunnen beslissen wat er moet gebeuren met hun hulpvraag; 
  • beter begrijpen wat de huisarts of praktijkondersteuner (POH) vraagt of bedoelt; 
  • beter begrijpen hoe zij behandel- en medicatie-adviezen moeten opvolgen; 
  • hun klachten op tijd laten behandelen, waardoor zwaardere zorg minder vaak nodig is en voorkomt dat aandoeningen niet meer over gaan; 
  • vaker de juiste medicatie krijgen en worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener;  
  • waar nodig vaker verwezen worden naar zorgverleners in het sociaal domein.
Deze afbeelding toont de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken uitgevoerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met elkaar hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal elk jaar samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd. Hierover doen we verslag aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.