Pilot Horizonscan Medische Technologie diabeteszorg

Het Zorginstituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zien horizonscanning als een veelbelovend instrument om bij te dragen aan actuele informatievoorziening over nieuwe technologie. Daarom heeft het Zorginstituut in de ‘Pilot Horizonscan MedTech’ de mogelijkheden van een horizonscan voor medische technologie binnen één indicatiegebied verkend, de diabeteszorg. Hiermee willen we inzicht geven welke nieuwe medische technologie in de diabeteszorg in 2022 of 2023 op de markt wordt verwacht. Dit rapport bevat de resultaten van deze pilot. De conceptresultaten van de horizonscan zijn ter validatie voorgelegd aan de Werkgroep Hulpmiddelen van de Ronde Tafel Diabeteszorg.

Doel pilot

Het doel van de pilot is tweeledig. Ten eerste dient de pilot om inzicht te geven aan partijen welke MedTech-innovaties er in de diabeteszorg in 2022 of 2023 op de Nederlandse markt verwacht worden. Ten tweede heeft de pilot tot doel om de mogelijkheden van een horizonscan voor medische technologie te verkennen.
Met de ‘Horizonscan MedTech binnen de diabeteszorg’ wordt beoogd:

 • de toegankelijkheid van informatie te verbreden en te optimaliseren op het gebied van MedTech in de diabeteszorg;
 • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, distributeurs, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MedTech in de diabeteszorg;
 • distributeurs, zorgverzekeraars en zorgverleners hun inkoop van MedtTech in de diabeteszorg beter en tijdig kunnen organiseren;
 • ziekenhuizen en behandelaars te faciliteren om duidelijke afspraken te kunnen maken over de inzet van deze MedTech in de diabeteszorg en tijdig de organisatie van deze zorg en de financiering hiervan op te kunnen pakken;
 • dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gefaciliteerd in het versterken van de onderhandelingspositie als inkoper van MedTech;
 • om de dialoog over doelmatige instroom en opname in het basispakket tijdig op gang te brengen.

Resultaten

In totaal zijn er 39 nieuwe MedTech-producten geïdentificeerd in de diabeteszorg, verdeeld over 5 productcategorieën:

 1. glucosemonitoringssystemen;
 2. insulinepompen;
 3. smartpennen;
 4. algoritmische software;
 5. geïntegreerde insulinesystemen.

De geïdentificeerde nieuwe producten zijn er veelal op gericht om bestaande diabeteshulpmiddelen ‘slimmer’ en meer geïntegreerd met andere diabeteshulpmiddelen in te richten. In het rapport zijn de resultaten en belangrijke productkenmerken overzichtelijk weergegeven.

Discussie en conclusie

De ontwikkeling van nieuwe MedTech-producten in de diabeteszorg  gaat snel. Voor een eventuele vergoeding vanuit het basispakket van deze producten is het noodzakelijk dat ze aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van leven en het functioneren van een patiënt, tegen redelijke kosten. Deze horizonscan wil betrokken partijen stimuleren hierover tijdig het gesprek aan te gaan, zodat bewezen effectieve hulpmiddelen in de diabeteszorg zo snel mogelijk toegankelijk worden via de basisverzekering. Daarnaast zal het Zorginstituut de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de uitvoering van deze pilot gebruiken om het instrument van horizonscanning verder door te ontwikkelen.

Voor informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de Horizonscan MedTech? Stuur dan een e-mail snaar: HorizonscanMedTech@zinl.nl.