Zinnige Zorg - onderzoeksrapport Zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid

In opdracht van Zorginstituut Nederland hebben Zorgvuldig Advies en Panaxea samen een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de verschillende praktijkstappen van zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase ‘Slechthorendheid en doofheid’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Uitgangsvragen onderzoek

In het onderzoek zijn 3 vragen onderzocht:

 1. Hoe komt de keuze voor een specifiek hoortoestel of ander hoorhulpmiddel in de praktijk tot stand?
 2. Hoe verlopen de instelling en aanpassing van een hoortoestel in de praktijk?
 3. Hoe ziet de nazorg na aanschaf van een hoortoestel of ander hoorhulpmiddel er in de praktijk uit?

Het onderzoek vond plaats in de vorm van online vragenlijsten, aangevuld met 12 interviews.

Resultaten onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn onder andere:

 1. De keuze komt tot stand door een combinatie van 3 factoren:
  • uitslag onderzoek (vragenlijsten en metingen);
  • oordeel van de audicien;
  • wensen van de klant.
 2. Bijna alle geïnterviewde audiciens gebruiken de software van de fabrikant voor het instellen van een hoortoestel. Aanpassen doen bijna alle audiciens op basis van metingen,  professioneel oordeel en het oordeel van de klant.
 3. De meeste slechthorenden maken gebruik van gratis nazorg, zoals gehoorcontrole, bijstellen van het toestel, servicebeurt en vervangen van slangetjes. De meest afgenomen betaalde service is het verzekeren tegen verlies of diefstal.

De onderzoeksresultaten dienen als input bij verbetering van het zorgtraject ‘Slechthorendheid en doofheid’. In het vervolg van de verdiepingsfase gaan het Zorginstituut en de betrokken partijen samen de onderzoeksresultaten nader interpreteren. In het uiteindelijke verbetersignalement plaatsen we de resultaten in een bredere context, onder meer in samenhang met een richtlijnanalyse.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met slechthorendheid en doofheid

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met slechthorendheid en doofheid. De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.