Rapport screeningsfase Zinnige Zorg - Ziekten van het zenuwstelsel

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase van de systematische doorlichting van het zorggebied 'Ziekten van Zenuwstelsel'. Het afgelopen jaar heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen gekeken waar mogelijkheden kunnen liggen voor meer Zinnige Zorg. Uitgangspunt is het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft. Doel van de screeningsfase is onderwerpen te vinden die verder onderzoek verdienen omdat er aanwijzingen zijn dat, door meer gepast gebruik van de zorg, de kwaliteit voor de patiënt beter kan en onnodige kosten kunnen worden vermeden.
Uit de screeningsfase is naar voren gekomen dat er aanwijzingen zijn dat er ruimte is voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van lage rugklachten.

Verdiepingsfase

In de verdiepingsfase zal het Zorginstituut in overleg met relevante partijen nader onderzoek uitvoeren. Hierin neemt het Zorginstituut het hele zorgtraject dat de patiënt met lage rugpijn doorloopt onder de loep: van diagnostiek, behandeling en controle tot nazorg en organisatie van zorg. Dit zorgtraject betreft een groot aantal patiënten en gaat gepaard met een aanzienlijke ziektelast en (maatschappelijke) kosten. De keuze voor het zorgtraject ‘klachten vanuit de lage rug’ – dat zowel lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als aspecifieke lage rugklachten omvat – wordt op positief-kritische wijze door de betrokken partijen ondersteund.
Het doel van het onderzoek is te komen tot concrete aanbevelingen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van de zorg bij klachten vanuit de lage rug.

Zinnige Zorg: systematische doorlichting van het basispakket

Het Zorginstituut doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het basispakket. Dat houdt in dat het Zorginstituut voor veelvoorkomende aandoeningen beoordeelt of de diagnostiek en de behandelingen die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft, zijn de uitgangspunten van elke doorlichting.

Een Zinnige Zorg-traject kent 4 fasen:

 1. Screeningsfase
  Hierin bekijken we met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen het beter kan.
 2. Verdiepingsfase
  We bepalen per onderwerp wat er écht beter kan en bespreken met de betrokken partijen hoe ze dat gaan realiseren.
 3. Implementatiefase
  In de implementatiefase voeren de partijen de verbeteringen door. Het Zorginstituut ondersteunt hen waar nodig.
 4. Evaluatiefase
  In de laatste fase kijken we of de doelen zijn bereikt.