Zinnige Zorg - Verbetersignalement Dure oncolytica - Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met uitgezaaide niercelkanker. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Dure oncolytica - Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom'.

Gepast gebruik geneesmiddelen bij uitgezaaide niercelkanker

Op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij uitgezaaide niercelkanker is een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van kanker. Meer gepaste inzet van dure oncolytica ziet het Zorginstituut als een cruciale stap bij de behandeling van niercelkanker. De behandelrichtlijn bij niercelkanker loopt achter op de huidige stand van zaken qua behandelopties. Dit kan leiden tot niet optimaal gepaste zorg. Het verbetersignalement bevat verbeteropties, die kunnen zorgen voor meer gezondheidswinst voor mensen met kanker.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.