Zinnige Zorg - Verbetersignalement zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het nacontroletraject voor vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker'.

Nacontrole bij borstkanker kan zinniger

De nacontrole bij borstkanker wordt zinniger als rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke risico voor iedere vrouw dat de behandelde borstkanker terugkomt. Bij de meeste vrouwen is die kans klein, maar voor sommige vrouwen is die kans groter.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.