Evaluatierapport beleidswijzigingen hoorzorg 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de functiegerichte omschrijving van de hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie geïntroduceerd. Ook werd een eigen bijdrage ingevoerd voor hoortoestellen en tinitismaskeerders in plaats van de tot dan toe geldende maximumvergoeding. Het doel van deze beleidswijzigingen was om de doelmatigheid en de (financiële) toegankelijkheid van de hoorzorg te verbeteren, bij gelijkblijvende lasten voor het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en gelijkblijvende kwaliteit.

Evaluatie

Gezien de uitkomsten van deze evaluatie, waaruit blijkt dat de beoogde effecten van de beleidswijzigingen in de hoorzorg tot nu toe zijn behaald, adviseren wij u geen wijzigingen aan te brengen en het huidige beleid te handhaven.
Op basis van het voorliggende rapport en de conclusies, komen wij tot een aantal aanbevelingen aan de bij de hoorzorg betrokken partijen. Wij zullen monitoren of deze voorgestelde aanbevelingen navolging krijgen in de praktijk en een bijdrage leveren aan het gepast gebruik van kwalitatief goed hoorzorg. Ook zullen wij de kostenontwikkeling op het terrein van de hoorzorg nauwgezet blijven volgen.