Samenwerkingsafspraken transparante kwaliteitsinformatie medisch-specialistische zorg

Overeenkomst met afspraken over de methode en afstemming voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland. De overeenkomst is op 31 januari 2019 getekend, maar gaat in met terugwerkende kracht vanaf 4 oktober 2018. Deze overeenkomst is een voortzetting van de afspraken die op 4 oktober 2016 zijn gemaakt voor de duur van 2 jaar. De aan te leveren gegevens voorzien burgers en zorginkopers van zorgverzekeraars van kwaliteitsinformatie over de zorg. Zorgaanbieders kunnen de informatie gebruiken om er de kwaliteit van hun zorg mee te verbeteren.

Duidelijke afspraken over aanlevering gegevens

Instellingen voor medisch-specialistische zorg zijn sinds 2014 wettelijk verplicht kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Dit doen zij op basis van vooraf vastgestelde indicatoren. Dit zijn meetbare aspecten die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. In deze overeenkomst hebben het Zorginstituut en de betrokken partijen vastgelegd wie, wat, wanneer moet doen. Ook staat hierin hoe de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren vorm moet krijgen.

Indicatoren voor meerdere doelen gebruiken

Een belangrijk doel van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken is het geven van ruimte voor vernieuwing en het verlagen van de administratieve lastendruk in zorginstellingen. De afspraken moeten ertoe leiden dat de kwaliteitsgegevens op één plek staan, zodat alle partijen kunnen putten uit de gegevens die bij het Zorginstituut zijn aangeleverd. Hierdoor verbetert de publieksinformatie over de kwaliteit van zorg. Ook voor individuele patiëntenorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders worden de gegevens zo makkelijker te gebruiken.

Overeenkomst

De samenwerkingspartners zijn overeengekomen dat:

 • Zij de bestaande samenwerking met betrekking tot de Transparantiekalender van het Zorginstituut voortzetten en formaliseren middels afspraken over proces, tijdspad en verantwoordelijkheden.
 • De Meerjarenagenda, het Register en de Transparantiekalender instrumenten zijn om kwaliteitsinformatie transparant te maken. Doel is om te stimuleren dat de kwaliteit van medisch specialistische zorg continu verbeterd wordt.
 • In deze samenwerkingsovereenkomst afspraken op hoofdlijnen zijn vastgelegd, die om nadere uitwerking vragen in een bestuurlijk ontwikkelkader en meerjarenplan.
 • Betekenisvolle kwaliteitsinformatie bij voorkeur iets zegt over voor de patiënt relevante aspecten van kwaliteit van zorg. Idealiter betreft dit uitkomstindicatoren, aangevuld met klantpreferentievragen. Desgewenst kan daarnaast nog een beperkt aantal proces- en structuurindicatoren uitgevraagd worden.
 • Deze samenwerkingsafspraken in beginsel geldend zijn en er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt.

Partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend

 • Federatie Medisch Specialist (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)