Aanvaardbaarheidspercentages 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Als een verzekerde met een pgb-Wlz langer dan 6 weken in het buitenland verblijft én zorgverleners inhuurt die niet onder de Nederlandse belastingwetgeving vallen, dan zal het zorgkantoor het pgb-Wlz voor de hele periode dat hij in het buitenland verblijft verlagen op grond van het voor dat land geldende 'aanvaardbaarheidspercentage'.