GIPeilingen 2015

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

Volumegegevens en kostengegevens in GIPeilingen

In deze GIPeilingen staan de voorlopige volumegegevens en kostengegevens over 2015. Deze gegevens zijn geplaatst in het perspectief van voorgaande jaren.

GIPeilingen 2015 bevat:

  • de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van de hulpmiddelenzorg. De aantallen gebruikers en de kosten worden nader uitgesplitst naar hulpmiddelensoort en naar leeftijd en geslacht.
  • een raming van de te verwachten kosten voor de komende vijf jaar.
  • de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen.
  • een meerjarenraming over de te verwachte kostenontwikkeling voor geneesmiddelen voor de komende vijf jaar.
  • een aantal specifieke geneesmiddelengroepen met veel gebruikers en/of hoge kosten.
  • informatie over het aantal gebruikers, de gebruikte hoeveelheden en verschuivingen in het gebruik naar bepaalde middelen binnen deze geneesmiddelengroepen.
  • informatie over de regionale verschillen in het geneesmiddelengebruik.

Splitsing declaratiestandaard farmaceutische zorg

Per 1 juli 2015 heeft een wijziging plaatsgevonden in de declaratiestandaard voor farmaceutische zorg. De declaraties worden voortaan gesplitst: een declaratie met daarin het tarief (de vergoeding) voor het verstrekte geneesmiddel en een declaratie met daarin het tarief dat de apotheker in rekening brengt voor zijn dienstverlening.