Brief van Zorginstituut en Nederlandse Zorgautoriteit over de toekomst van de zorg

In deze brief ‘De toekomst van de zorg in Nederland’ roepen Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op tot het vastleggen van fundamentele keuzes voor de zorg in het regeerakkoord. In de brief staat een agenda voor de toekomst met concrete adviezen die moeten bijdragen aan de beweging naar passende zorg.

Toekomstgerichte zorg vraagt om scherpe keuzes

In de brief schetsen het Zorginstituut en de NZa de urgentie van het maken van scherpe keuzes voor het perspectief: passende zorg, nu én in de toekomst. Dit vraagt om een verandering naar persoonsgerichte, houdbare en duurzame zorg. Daarvoor geeft de brief concrete aanbevelingen langs 4 lijnen: 

  1. Faciliteer samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties en geef burgers regie. 
  2. Zorg dat doordachte keuzes worden gemaakt bij schaarste van personeel en middelen. 
  3. Houd de langdurige zorg toegankelijk door beter het sociale netwerk te betrekken. 
  4. Zet in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen.