Brief aan VWS over Landelijk indicatieprotocol protonentherapie hoofd-halstumoren

Protonentherapie behoort bij het indicatiegebied hoofd-halstumoren tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De beroepsgroep van radiotherapeuten heeft voor de selectie van patiënten het Landelijk indicatieprotocol protonentherapie hoofd-halstumoren vastgesteld. Het Zorginstituut heeft dit protocol op hoofdlijnen getoetst. De conclusie is dat het protocol op zorgvuldige en transparante wijze en met adequate onderbouwing van keuzes is opgesteld. Als een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van dit protocol heeft geconcludeerd dat voor de individuele patiënt een relevant klinisch voordeel is te verwachten van protonentherapie in vergelijking met state-of-the-art fotonentherapie, dan mag de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ervan uitgaan dat deze is aangewezen op protonentherapie en voor vergoeding daarvan in aanmerking komt. Het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg en Sport van zijn bevindingen op de hoogte gebracht.

Protonentherapie bij hoofd-halstumoren

Radiotherapie met behulp van protonen is een nieuwe techniek van bestraling die ten opzichte van conventionele technieken met fotonen mogelijk minder schade aan omringende weefsels tot gevolg heeft. Dergelijke schade doet zich vaak pas op zeer lange termijn voor. Het Zorginstituut heeft in 2011 al geconcludeerd dat protonentherapie bij onder meer het indicatiegebied hoofd-halstumoren tot de te verzekeren prestaties van de Zvw behoort.

Standpunt Protonentherapie: Indicaties voor protonentherapie (deel 2) - Model-based indicaties: Hoofd-halstumoren, Mammacarcinoom, Longcarcinoom en Prostaatcarcinoom

In november 2017 heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) het Landelijk indicatie protocol protonentherapie hoofd-halstumoren vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de behandelend radiotherapeut de patiënten kan selecteren voor wie van protonenbestraling een klinisch relevant voordeel is te verwachten. Dit protocol is te vinden op de

Nieuwe versie van het landelijk indicatieprotocol

Het Landelijk Platform Radiotherapie Hoofdhals Tumoren (LPRHHT) van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft in 2019 het Landelijk indicatieprotocol protonentherapie hoofd-halstumoren op onderdelen aangepast. De aanleiding voor de herziening was een actualisatie van bepaalde NTCP-modellen. De beroepsgroep heeft de aanpassingen en de eventuele consequenties ervan beschreven en onderbouwd aan de hand van vaste onderdelen en rubrieken in een voorlegger bij het aangepaste indicatieprotocol. Het Zorginstituut heeft de aangepaste onderdelen getoetst en het aangepaste protocol geaccordeerd. Het aangepaste protocol (versie 2.2) is te vinden op website van de NVRO.