Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie is een in omvang beperkt omschreven aanspraak in de Zorgverzekeringswet, wat leidt tot uitwijkgedrag naar duurdere vormen van zorg en tot uitstel of zelfs afzien van zorg. Het Zorginstituut adviseert om de fysio- en oefentherapie als verzekerde prestatie te omschrijven en te bepalen op basis van de criteria 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk'.

Randvoorwaarden

Allereerst is echter een overgangstraject nodig, waarin zorgaanbieders en patiëntenorganisaties kwaliteitsstandaarden kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de huidige bekostiging per zitting een knelpunt, want dat kan leiden tot een verkeerde prikkel voor zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit zou hierin een rol kunnen spelen door te onderzoeken of andere bekostigingsmogelijkheden haalbaar zijn.

Reactie minister van VWS op het advies

De minister van VWS heeft in februari 2017 op dit advies gereageerd. Hierin verzoekt zij het Zorginstituut onder andere om in de eerste helft van 2017 een concreet plan van aanpak te maken voor de uitvoering van de voorstellen in het systeemadvies.