Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (deel 2)

De Geneeskundige GGZ wordt sinds 1 januari 2008 gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De G-GGZ moet een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde, veerkrachtige en veilige samenleving, die toegankelijk is en blijft voor psychisch kwetsbare mensen die onbetwist zorg nodig hebben.

Twee hoofdlijnen

In dit advies beschrijft het Zorginstituut (voorheen CVZ) de afbakening van de G-GGZ ten opzichte van interventies die weliswaar op het gebied van geestelijke gezondheidzorg liggen, maar die deel uitmaken van andere (ook Zvw-verzekerde) sectoren waar huisartsen en medici met een somatische specialisatie primair de verantwoordelijkheid hebben.

Daarnaast wijst het Zorginstituut nadrukkelijk op het belang van de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden, kwaliteitsnormering en bijbehorende meetinstrumenten), het belang van de rol van de huisarts en het belang van de sturing door verzekeraars om gepast gebruik van zorg te stimuleren en controleren.

Evaluatie advies

Zorginstituut Nederland heeft in 2020 een evaluatie uitgevoerd van de resultaten van het rapport Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2 uit 2013. De toepassing van de bekostigingskaders voor de G-GGZ in de praktijk was het belangrijkste beoogde resultaat van dit advies. Uit de evaluatie trekt het Zorginstituut de conclusie dat dit resultaat is bereikt. Mede hierdoor en met oog op de actuele ontwikkelingen in de GGZ, waarbij de bekostigingsstructuur opnieuw wordt bezien, zet het Zorginstituut geen aanvullende vervolgacties in.