Regeling voorschotverlening op uitkeringen Wlz en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2015

De beheerskosten voor de uitvoering van de Wlz zijn gebudgetteerd. Iedere Wlz-uitvoerder en ieder zorgkantoor ontvangt jaarlijks een budget. Het Zorginstituut bepaalt hoe de besteedbare middelen worden verdeeld en kan voorschotten op de uitkeringen voor de beheerskosten verlenen.