Uitgaven aan hulpmiddelen en huisartsenzorg omhoog

De uitgaven aan het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 2,1 miljard euro (4,6 procent) naar 46,4 miljard euro in vergelijking met 2018. Volgens prognoses van zorgverzekeraars nemen de kosten van hulpmiddelen en huisartsenzorg in 2019 het hardst toe. Dit staat in de Zorgcijfers Monitor van Zorginstituut Nederland. De actuele kostenontwikkelingen van het basispakket en de langdurige zorg zijn vastgesteld op basis van voorlopige cijfers over het 1e kwartaal van 2019.

De foto toont een vrouw in de wachtkamer van een ziekenhuis

Toename hoeveelheid langdurige zorg

De kosten van langdurige zorg stijgen in het 1e kwartaal van dit jaar met gemiddeld 8,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Deze groei bestaat voor het overgrote deel (6,2 procent) uit een toename van de hoeveelheid zorg. In euro’s gerekend is de stijging het sterkst bij zorg thuis: volledig pakket thuis (20,3 procent) en het modulair pakket thuis (24,9 procent). Een volledig pakket thuis bevat alle beschikbare langdurige zorg. Bij een modulair pakket kunnen bijvoorbeeld maaltijden en huishoudelijke hulp buiten het aanbod vallen. 

Kostenontwikkeling in kaart brengen

Het Zorginstituut beheert de fondsen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daaruit wordt ongeveer 50 procent van het basispakket en alle langdurige zorg betaald. Aan de hand van zorgdeclaraties van zorgverzekeraars en zorgkantoren monitort het Zorginstituut de kostenontwikkelingen en publiceert elk kwartaal hierover.

Allereerste prognose voor 2019

Zorgverzekeraars rapporteren daarnaast voorlopige jaarramingen over de verwachte kostenstijgingen van het basispakket. Op basis van deze informatie publiceert het Zorginstituut een allereerste prognose over de verwachte kostenontwikkeling van het verzekerde pakket in 2019.
De cijfers voor de langdurige zorg geven uitsluitend weer hoe de kosten zich ontwikkelen in het eerste kwartaal van 2019. Zorgkantoren leveren geen prognose voor het hele jaar.

Opvallende kostenstijging hulpmiddelen: 7,3 procent

Ongeveer de helft van de kosten van het basispakket is medisch specialistische zorg. In 2019 wordt hieraan naar verwachting ongeveer 23,8 miljard uitgegeven: een stijging met 3,6 procent ten opzichte van 2018 (22,9 miljard euro). Opvallende groeipercentages tekenen zich af bij de hulpmiddelenzorg en huisartsenzorg. Bij hulpmiddelen gaat het om een voorziene stijging met 7,3 procent; ofwel met 110 miljoen euro naar 1,6 miljard euro. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent begin dit jaar, en een verwachte verdere stijging van diabeteshulpmiddelen.

Uitgaven huisartsenzorg 6,8 procent hoger

Bij de huisartsenzorg stijgen de kosten in 2019 naar verwachting met 6,8 procent (234 miljoen euro) ten opzichte van 2018 en komen uit op 3,7 miljard euro (3,4 miljard euro in 2018). Deze kostenstijging weerspiegelt de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg om zorg dichterbij de patiënt te organiseren.

Voorlopige cijfers

Het vaststellen van de definitieve inkomsten en uitgaven voor de basisverzekering en de langdurige zorg heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Voor alle gerapporteerde bedragen geldt dat deze nog naar boven of beneden kunnen worden bijgesteld.

Meer uitgebreide informatie over de analyse van het Zorginstituut en een toelichting op de opvallendste ontwikkelingen is staat in de publicatie ZorgCijfers Monitor juli 2019.