Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg

Om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg niet met liquiditeitsproblemen te maken krijgen als gevolg van de corona-uitbraak, wordt de bevoorschottingssystematiek van de Wet langdurige zorg (Wlz) tijdelijk gewijzigd en verruimd. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een brief aan alle zorgkantoren en het CAK als uitvoerders van de Wlz.

De foto toont een man die iemand in een rolstoel voortduwt
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Fonds langdurige zorg

Als gevolg van de coronacrisis worden zorginstellingen in de langdurige zorg geconfronteerd met oplopende kosten. Het Zorginstituut beheert het Fonds langdurige zorg waaruit de Wlz wordt betaald. In goed overleg met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars verruimt het Zorginstituut tijdelijk de bevoorschottingssystematiek via het fonds, zodat zorgkantoren en het CAK waar nodig extra voorschotten kunnen geven.

Continuïteit van zorg garanderen

Bevoorschotting is het systeem waarbij instellingen in de langdurige zorg maandelijks via zorgkantoren en het CAK een voorschot krijgen om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Hoe hoog het bedrag is dat een instelling krijgt, wordt vastgesteld op basis van een inschatting van de hoeveelheid zorg die een instelling gedurende een jaar verwacht te zullen bieden. Deze zogeheten productieafspraken worden door zorgaanbieders en zorgkantoren gemaakt aan het eind van elk jaar en gelden voor het daaropvolgende.

Corona-regeling voor langdurige zorg in de maak

De verruiming van de bevoorschotting loopt vooruit op het in werking treden van een nieuwe regeling voor de vergoeding van extra (zorg)kosten als gevolg van de coronacrisis. De NZa werkt deze nieuwe regeling momenteel uit. Het is nog niet duidelijk wanneer die in werking treedt. Zorgaanbieders moeten de extra kosten als gevolg van de coronacrisis apart registreren.

Corrigerende maatregel buiten werking gesteld

Verder wordt de beleidsregel op basis waarvan zorgkantoren voorschotten naar beneden kunnen bijstellen, buiten werking gesteld. Normaal gesproken kunnen zorgkantoren voorschotten verlagen, als blijkt dat de hoeveelheid zorg die een zorginstelling levert achterblijft bij de vooraf vastgelegde afspraken en er dus feitelijk te veel geld wordt uitgekeerd. Het tijdelijk buiten werking stellen van deze beleidsregel moet voorkomen dat zorgaanbieders die als gevolg van de corona-maatregelen minder zorg kunnen leveren onbedoeld op hun budgetten worden gekort. De continuïteit van zorg zou daardoor in gevaar zou kunnen komen.