Visie Zorginstituut op pakketbeheer

Het Zorginstituut wil met het passend pakketbeheer bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Pakketbeheer betekent dat we uitspraken doen over welke zorg wel of niet wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. En dat we die beslissing uitleggen. Ook geven we aan onder welke voorwaarden zorg vergoed wordt en kijken we of de zorg in de praktijk passend wordt ingezet. Het doel is dat iedereen in Nederland die zorg nodig heeft, die ook kan krijgen, nu en in de toekomst.

3 richtingen voor ontwikkelen passend pakketbeheer

Als er in Nederland te veel niet-passende zorg wordt geleverd, dreigt het gevaar dat er nodeloos beslag op mensen en middelen wordt gelegd. Dat leidt tot verdringing van andere zorg. Om bij te kunnen dragen aan passende zorg ontwikkelen we passend pakketbeheer in 3 richtingen:

  1. Proactief: actief signaleren en agenderen van pakketvraagstukken die ‘ertoe doen’.
  2. Verbreden en verbeteren: het vaker uitvoeren van pakkettoetsen in alle sectoren van de zorg. Dus ook in de langdurige zorg (LZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
  3. Inclusief afspraken over het leveren van zorg en monitoren van toepassing in de praktijk. Met cyclisch pakketbeheer volgen we van de hele levenscyclus van zorg.

Passend pakketbeheer: gedeelde verantwoordelijkheid

Komende jaren start het Zorginstituut met verschillende acties om passend pakketbeheer in praktijk te brengen. Maar bij cyclisch pakketbeheer is ook een actieve houding van alle andere zorgpartijen nodig. Want voor het grootste deel van zorg zijn zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars verantwoordelijk om aan te tonen welke zorg past in het basispakket van de zorgverzekering.