Handreiking passende dagbesteding

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) definieert passende dagbesteding als de match tussen wat de cliënt nodig heeft in combinatie met persoonlijke wensen (de vraag) en de 'randvoorwaarden en kenmerken' waaraan de dagbesteding voldoet (het aanbod). De keuze komt tot stand in overleg tussen cliënt en zorgaanbieder.
Het Zorginstituut heeft een afwegingskader opgesteld voor 'passende dagbesteding'. Het afwegingskader is algemeen toepasbaar; het is geen 'beslisboom', maar het laat ruimte voor individueel maatwerk.

Aanleiding voor de handreiking

Met ingang van 1 januari 2013 is een korting toegepast op de bekostiging van het vervoer naar en van begeleiding in groepsverband (dagbesteding). Zorgaanbieders gaan daardoor op zoek naar goedkopere alternatieven, waardoor er conflicten kunnen ontstaan tussen zorgaanbieders en verzekerden over de vraag of de geleverde dagbesteding passend is.