Dagbesteding (Wlz)

Wat er wordt verstaan onder dagbesteding en wat passende dagbesteding is, staat beschreven op de pagina 'Begeleiding (Wlz)'.
Vervoer naar de dagbesteding staat beschreven op de pagina 'Vervoer (Wlz)'.