Zinnige Zorg - Verslag tweede bijeenkomst Oor- en gehoorklachten

In het Zinnige Zorg-project 'Oor- en gehoorklachten' houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. Op 2 april 2019 vond de 2e bijeenkomst van de screeningsfase plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen nader bekeken welke onderwerpen de beste kansen bieden om de zorg voor patiënten te verbeteren. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Op de bijeenkomst hebben we gezamenlijk de eerdere bevindingen uit de screeningsfase besproken en verder geïnventariseerd. De volgende 3 zorgtrajecten zijn nader bekeken:

  • zorg voor slechthorende mensen met communicatieproblemen;
  • zorg voor mensen met doofheid;
  • zorg voor mensen met een middenoorontsteking.

Het vervolg: screeningsrapport en verdiepingsfase

Het Zorginstituut gaat vaststellen welke onderwerpen doorgaan voor verder onderzoek in de volgende fase van het Zinnige Zorg-project. De uiteindelijke keuze en onderbouwing worden vastgelegd in het screeningsrapport. Alle betrokken partijen ontvangen dit rapport ter consultatie. Na consultatie biedt het Zorginstituut het definitieve screeningsrapport aan de minister voor Medische Zorg en Sport aan. Hierna start de verdiepingsfase.