Monitor doelgroepen Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgpartijen de zorg voor 5 verschillende groepen mensen aangewezen als speciale aandachtsgebieden. In opdracht van de IZA-partijen monitort Zorginstituut Nederland de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor deze doelgroepen. En de ontwikkelingen rondom deze zorg. Met deze informatie kunnen zorgorganisaties beter sturen op passende zorg. En in de gaten houden of de beweging naar passende zorg effect heeft op de kwaliteit. Versie 1 van de monitor verschijnt eind 2023 op de website Regiobeeld.

Doel van de monitor en randvoorwaarden

In het IZA zijn afspraken gemaakt om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het hoofddoel van deze monitor is om de effecten van deze afspraken te volgen op de gezondheid van mensen en op de personele houdbaarheid van het zorgsysteem. Dit doen we de komende 5 tot 10 jaar voor 5 doelgroepen:

  • mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden;
  • mensen met psychische problematiek;
  • mensen met hart- en vaatziekten of risico daarop;
  • mensen met kanker of risico daarop;  
  • ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Voor elke doelgroep kiezen we een aantal indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor die groep. Hierbij gebruiken we bestaande datasets en indicatoren. Er komen geen nieuwe indicatoren of dataverzoeken, zodat de administratieve lasten voor het veld niet toenemen.

Beweging naar passende zorg meten

De opgave die als rode draad door het IZA loopt, is samenwerken aan 1 gezamenlijk doel. Namelijk onze gezondheidszorg sterk en vitaal houden door in te zetten op passende zorg. Het is essentieel om de effecten van dit akkoord te monitoren. Alleen dan krijgen we een goed in beeld van hoe de zorg er voor staat. Zo kunnen we bijsturen waar mogelijk. En voor de lange termijn in beeld houden in hoeverre de ambities van het IZA gehaald worden. Als pakketbeheerder ziet het Zorginstituut een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in de beweging naar passende zorg. Bovendien hebben we ruime ervaring met het monitoren van indicatoren. Ook komen de doelgroepen overeen met de passende zorg-signalementen van het Zorginstituut. Daarom voeren we deze doelgroepenmonitor uit in opdracht van IZA-partijen.

Voor informatie

Voor informatie over de Monitor doelgroepen IZA kunt u per e-mail contact opnemen met:

Jan-Willem Dik
e-mail: jdik@zinl.nl

Planning

Planning van start monitor tot en met eind 2024
Actie Moment
Start project januari 2023
Eerste sessie IZA-partijen april 2023
Doelgroepensessies juni 2023
Concept plan van aanpak juli 2023
Plan van aanpak in bestuurlijk overleg IZA september 2023
Start analyses versie 1 september 2023
Versie 1 live december 2023
Update versie 1/versie 2 live zomer 2024
Update versie 2/versie 3 live december 2024

We willen de monitor 2 keer per jaar updaten. En 1 keer per jaar komt er een samenvatting voor het bestuurlijk overleg IZA.