Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen: subsidie voor 16 voorbeeldprojecten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) verhoogt het beschikbare subsidieplafond voor de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018 eenmalig met € 6,1 miljoen. Hiermee is voor jaargang 2018 (de projecten lopen in totaal 2 jaar, tot 2020) in totaal € 11,1 miljoen beschikbaar voor 16 zogeheten voorlopers in de tweedelijnszorg. Zij gaan dit najaar van start. In 2018 hebben 52 samenwerkende partijen een subsidieaanvraag ingediend op basis van het thema voor 2018: het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen.

De foto toont een arts en een patiënt die met elkaar in gesprek zijn met op de voorgrond een medisch model van het menselijk lichaam

Jaar van de Transparantie

De stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg wordt door Zorginstituut Nederland uitgevoerd in opdracht van VWS. De regeling bestaat sinds 2016 en is een  belangrijk resultaat van het Jaar van de Transparantie. Toenmalig minister Schippers riep in 2015 het Jaar van de Transparantie uit met als doel het geven van een extra impuls aan de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten. 

Landelijke uitstraling

De stimuleringsregeling loopt tot en met 2020. Elk jaar staat een nieuw thema centraal waarvoor in totaal € 5 miljoen beschikbaar is voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Een belangrijk criterium om financiële ondersteuning te kunnen krijgen is dat projecten na afloop van de subsidieperiode dusdanig zijn ingebed dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet. Daarnaast moeten de opgedane kennis en bereikte resultaten landelijk worden gedeeld en zonder winstoogmerk toegankelijk worden gemaakt. Eind oktober 2018 stopt de subsidieverlening voor de 7 projecten die in 2016 startten, het eerste jaar dat aanvragen voor de stimuleringsregeling konden worden ingediend.

Samen beslissen

De substantiële uitbreiding van de financiering voor het themajaar 2018, is een gevolg van de gemiddeld hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen en onderstreept daarnaast het belang dat aan het thema ‘het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’ wordt toegekend. Projectleider Willemijn Krol van het Zorginstituut: “In steeds meer ziekenhuizen is er actief aandacht voor samen beslissen. Het gebruiken van uitkomstinformatie stelt artsen en patiënten in staat het gesprek in de spreekkamer met data onderbouwd toe te spitsen op iemands specifieke situatie. Een meer gepersonaliseerde behandeling kan de effectiviteit van zorg vergroten. De stimuleringsregeling biedt een impuls om patiënten en zorgverleners hiermee positieve ervaring te laten opdoen.”

Samenwerkende zorgpartijen

De 16 samenwerkende zorgpartijen worden bestempeld als voorlopers op het gebied van samen beslissen met behulp van uitkomstinformatie. Het merendeel van de indieners zijn ziekenhuizen. De subsidiebedragen die aan hen worden toegekend variëren van ongeveer € 500.000 tot € 1 miljoen.

Bekijk op de pagina 'Thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen' welke partijen subsidie krijgen.