Kwaliteitsinformatie voor patiënten in het Jaar van de Transparantie sneller beschikbaar door focus op 30 aandoeningen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft op 30 juni bekend gemaakt welke 30 aandoeningen centraal staan in het ‘Jaar van de Transparantie.’ Afgesproken is om in het Jaar van de Transparantie te focussen op deze 30 aandoeningen; voor deze aandoeningen wordt door alle partijen samen ingezet op permanente verbetering van de beschikbare informatie voor patiënten.

Kwaliteit- en doelmatigheidsagenda

De kwaliteit- en doelmatigheidsagenda met diverse verbeterprojecten op het gebied van de medisch specialistische zorg is voor Het Jaar van de Transparantie uitgebreid van 9 naar 30 onderwerpen. Deze projectagenda is een initiatief van de rijksoverheid en zorgpartijen om de kostenstijging in de zorg te beperken en de kwaliteit te verbeteren.

De NVZ, OMS, NFU, ZKN, ZN en de NPCF en het Ministerie van VWS hebben extra maatregelen afgesproken die de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg moeten verbeteren, de zogenaamde ‘kwaliteit- en doelmatigheidsagenda’ (de K&D-agenda). Voor deze vooral medisch specialistische aandoeningen wordt ingezet op een permanente en planmatige verbetercyclus. De richtlijnontwikkeling, de implementatie van deze richtlijnen en kwaliteitsregistratie, de zorginkoop en zorgevaluatie worden onder de loep genomen en daar waar nodig verbeterd.

Info over kwaliteit zorg versneld zichtbaar maken

Deze verbetercyclus draagt er ook aan bij dat men patiënten beter kan informeren over de kwaliteit van zorg, zodat zij beter gefundeerde keuzes kunnen maken en in staat zijn om mee te beslissen over hun behandeling. Omdat dit laatste de kern is van Het Jaar van de Transparantie is de oorspronkelijk lijst van 9 aandoeningen op de K&D-agenda zoals die in 2014 tussen de partijen was afgesproken op verzoek van minister Schippers van VWS onlangs uitgebreid tot 30 aandoeningen. Het Jaar van de Transparantie, een initiatief van minister Schippers, richt zich op het versneld beschikbaar maken van meer en betere informatie voor de patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg en loopt van maart 2015 tot en met maart 2016.

Selectie van 30 aandoeningen

Op verzoek van de betrokken zorgpartijen is die uitbreiding van 9 naar 30 medisch specialistische onderwerpen vastgesteld door Zorginstituut Nederland; dit past bij de regisseursrol die de minister voor Het Jaar van de Transparantie bij het instituut heeft neergelegd. Omdat de K&D-agenda al was afgesproken voor aanvang van Het Jaar van de Transparantie blijft deze leidend als de agenda van dit jaar voor de medisch-specialistische zorg, maar dan uitgebreid tot 30 onderwerpen. Voor die uitbreiding zijn naast de eigen inbreng van bestaande initiatieven door de zorgpartijen ook de medisch specialistische onderwerpen uit de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland op die K&D-agenda gezet. De Meerjarenagenda geeft aan voor welke vormen van zorg een kwaliteitsstandaard en/of meetinstrumenten worden ontwikkeld, welke partijen daaraan een bijdrage leveren en op welke termijn de producten in een openbaar register voor kwaliteitsstandaarden in de zorg (het Register) worden opgenomen. Met dit selectieproces voor die 30 onderwerpen doet het Zorginstituut Nederland recht aan de oproep van de zorgsector tot beperking van het aantal aan te pakken onderwerpen en kunnen de lopende initiatieven (versneld) worden afgerond.

Medisch-specialistische zorg

Omdat de medisch-specialistische zorg relatief vooroploopt in het verzamelen van gegevens, is daar ook het snelst een wezenlijke verbetering te realiseren in bijvoorbeeld de kwaliteits-registratie en het beschikbaar maken van informatie voor patiënten. Daarom richt Het Jaar van de Transparantie zich in eerste instantie op deze onderwerpen. In de tweede helft van het jaar wordt dit uitgebreid naar sectoren die om uiteenlopende redenen minder ver zijn.

Focus op de volgende 30 aandoeningen

 1. Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA)
 2. Acuut Myocard Infarct en coronair vaatlijden
 3. Blaaskanker
 4. Borstkanker
 5. Carpale tunnel syndroom
 6. Cataract
 7. Chronisch nierfalen
 8. CVA (inclusief risicofactoren zoals carotis stenose)
 9. Cystic Fibrosis
 10. Darmkanker
 11. Diabetes
 12. Geboortezorg
 13. Heupfractuur
 14. Heupvervanging
 15. Infectieziekten
 16. Knievervanging
 17. Lage rughernia
 18. Liesbreuk
 19. Longkanker
 20. Melanoom
 21. Morbide obesitas
 22. Multitrauma
 23. Ovariumkanker
 24. Pancreaskanker
 25. Parkinson
 26. Perifeer Arterieel Vaatlijden
 27. Prostaatkanker
 28. Slokdarm- en maagkanker
 29. Varices
 30. Ziekenhuiszorg als onderdeel van de spoedzorgketen (SEH, IC)