Nictiz en Zorginstituut tekenen bestuurlijke overeenkomst voor meer beschikbaarheid van data

Onlangs tekenden Nictiz en Zorginstituut Nederland een bestuurlijke intentieovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is een nog betere afstemming over digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid binnen de zorg. Daarmee kunnen verdere stappen worden gezet naar passende zorg. Beschikbaarheid van data is noodzakelijk om goede zorg te kunnen leveren, voor alle patiënten, zorgaanbieders en andere partijen in zorg en welzijn. Met deze afspraak geven beide partijen aan de huidige samenwerking te gaan uitbreiden. Dit om de verschillende opgaven in de zorg het hoofd te bieden en zo passende zorg mogelijk te maken. 

De foto toont 2 handen die elkaar schudden.
Beeld: ©ANP

Betere afstemming en domeinoverstijgende aanpak

De samenwerking leidt tot een betere afstemming van (digitale) kwaliteits- en informatiestandaarden en beleidsontwikkeling. Ook moet het overlapping voorkomen in de uitvoering van taken. Nictiz en het Zorginstituut bereiken dit door elkaar te informeren en waar nodig af te stemmen. Door deze samenwerking kan vanuit inhoud samengewerkt worden aan de opgaven om passende zorg mogelijk te maken. Beide partijen zetten erop in dat gekozen oplossingen en producten breed toepasbaar zijn op het gehele zorg- en welzijnsdomein. Dit moet leiden tot meer eenduidige vastlegging en uitwisseling van gegevens binnen én tussen domeinen in het zorgveld. Het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daarbij leidend, dit in het kader van een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel. Daarnaast versterken Nictiz en het Zorginstituut elkaar in het adviseren aan het ministerie van VWS.

Kwaliteits- en informatiestandaarden op elkaar aansluiten

Met de overeenkomst zorgen Nictiz en het Zorginstituut er onder andere voor dat de informatiestandaarden en de huidige en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden nog beter op elkaar aansluiten. Kwaliteitsstandaarden bevatten afspraken over hoe passende zorg eruit moet zien en welke informatie daarvoor nodig is. Informatiestandaarden bevatten afspraken over hoe gezondheidsinformatie betrouwbaar wordt vastgelegd, beschikbaar komt en wordt uitgewisseld. Het doel is om samen te werken vanuit één visie en één taal, in het licht van de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (2023). 

Verbinding zorg en data voor passende zorg

Zorg en data zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners toegang hebben tot complete en actuele data van patiënten. Een zorgverlener en de patiënt moeten op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt. Als zorgverleners data digitaal uitwisselen, gaat informatie voor behandeling en zorg voor de patiënt sneller én kunnen patiënten betere keuzes maken. En in de huidige krappe arbeidsmarkt ontlast digitale data-uitwisseling zorgprofessionals van administratieve lasten. Daarnaast kan dezelfde data voor meerdere doelen worden hergebruikt, zoals voor kwaliteit, beleid en onderzoek. De Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel geeft aan wat we in Nederland daaraan gaan doen en hoe we dat doen. 

Verantwoordelijkheid voor eigen taken

De 2 organisaties hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en taken. De overeenkomst is bedoeld om samen te werken aan overeenkomende en aansluitende taken, om zorg en data met elkaar te verbinden. 

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.