Reactie Zorginstituut op Zinnige Zorg-rapport Rekenkamer

Het is gelukt om het belang van zinnige zorg breed te agenderen, maar het daadwerkelijk terugdringen van niet-effectieve zorg blijkt in de praktijk een stuk lastiger te zijn. Het programma Zinnige Zorg is in 2014 gestart om niet-effectieve of niet-gepaste zorg in het basispakket op te sporen en terug te dringen. De verbeteringen waarover het Zorginstituut tot nu toe afspraken heeft gemaakt met de partijen, komen in de praktijk echter langzaam tot stand. Daarover zijn de Algemene Rekenkamer en het Zorginstituut het eens. Op basis van eigen ervaringen en inzichten zijn wij daarom eerder dit jaar begonnen met het doorvoeren van een aantal veranderingen om onze activiteiten in het kader van Zinnige Zorg effectiever te maken. Het Rekenkamer-rapport heeft dit proces versneld.

De foto toont de hal van een ziekenhuis. Er lopen verschillende mensen door de hal en rechts is een stand met ballonnen.

Doorontwikkeling Zinnige Zorg

Met onze inspanningen rond Zinnige Zorg ontwikkelen we samen met partijen inzicht in wat effectieve en noodzakelijke zorg is, en voor wie. En dat blijven we doen.

Het Zorginstituut heeft ook de bevoegdheid om te beoordelen welke zorg als effectief kan worden beschouwd en deel uitmaakt van het basispakket. Met onze Zinnige Zorg-activiteiten zetten we daarom voortaan meer in op het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg. Dat betekent dat in Zinnige Zorg meer nadruk komt te liggen op onderzoek of zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. We stellen hiervoor met partijen vast of er voldoende bewijs is voor de effectiviteit van een behandeling. Als dat niet het geval is, maken we met de partijen de afspraak dat zij aanvullend onderzoek naar de effectiviteit doen. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kan daarbij helpen. Zodra dat onderzoek is afgerond, zal het Zorginstituut een duiding uitvoeren en een standpunt innemen of de zorg al dan niet in het pakket moet blijven.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat ze echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.