Versnelde beoordelingen vergoeding zorg bij COVID-19

Zorginstituut Nederland brengt versneld advies uit over de mogelijke vergoeding van 2 behandelingen aan patiënten die COVID-19 hebben of hebben gehad. Het gaat om pneumokokkenvaccinatie voor genezen COVID-19-patiënten die tot een risicogroep behoren en om paramedische zorg aan patiënten die zijn genezen van COVID-19 en nazorg en ondersteuning bij hun revalidatie nodig hebben. Het Zorginstituut streeft ernaar de adviezen zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind juni 2020 uit te brengen aan de minister van VWS.

De foto toont 2 mensen die buiten op afstand met elkaar praten
Beeld: ©Herman Zonderland Fotografie Delft / Herman Zonderland Fotografie Delft
Gesprek bij fysieke afstand

Geen geregistreerde medicijnen

In Nederland zijn veel mensen getroffen door de ziekte COVID-19. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd om vooralsnog voor 2 behandelingen voor COVID-19 versneld te beoordelen of deze zorg al dan niet tijdelijk uit het basispakket vergoed kan worden. Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, bestaan er tot dusverre geen geregistreerde medicijnen tegen en ontbreken ook wetenschappelijke studies over de klinische effectiviteit van geneesmiddelen of behandelingen. Zaken waaraan normaliter op voorhand moet zijn voldaan om zorg in het basispakket te kunnen opnemen.

Fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie

Gelukkig herstellen veel mensen van COVID-19, maar de fysieke achteruitgang kan bij sommige patiënten zeer ernstig zijn, waardoor langdurige nazorg en revalidatie nodig kunnen zijn. De vergoeding vanuit de basisverzekering voor paramedische zorg zoals fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie, is beperkt. Omdat nu duidelijk lijkt dat sommige COVID-19-patiënten 1 of meerdere van deze zorgvormen gedurende langere tijd nodig zullen hebben voor hun herstel, onderzoekt het Zorginstituut of het noodzakelijk is om de bestaande vergoeding voor COVID-19-patiënten uit te breiden en voor welke patiënten die uitbreiding zou moeten gelden. 

Advies over Pneumovax

Het Zorginstituut werkt aan een advies over de vergoeding van het pneumokokkenvaccin Pneumovax voor mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19. Dit advies volgt uit een eerder advies van de Gezondheidsraad om deze groep voorlopig toe te voegen aan de risicogroepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Voor risicogroepen geldt dat de vaccinatie wordt vergoed uit het basispakket. Het Zorginstituut zal eerst de groep mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 nader definiëren. Daarna wordt onderzocht of deze doelgroep voor vergoeding van het middel Pneumovax in aanmerking komt en zo ja, of hiervoor een (wettelijke) aanpassing in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) nodig is.

Aanpassingen in de procedure

Zorg die voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’ behoort tot het basispakket. Dit betekent dat de effectiviteit van de behandeling in voldoende mate vaststaat. Voor de zorg aan coronapatiënten is wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit nog maar beperkt aanwezig. Daarom zal het Zorginstituut voor de 2 COVID-19-adviezen nagaan of onderbouwing van effectiviteit te ontlenen is aan bijvoorbeeld onderzoek naar vergelijkbare behandelingen. Verder zullen wij voor input op dat punt meerdere experts raadplegen die bij de zorg voor COVID-19-patiënten zijn betrokken. Ook verschillende leden van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Zorginstituut worden om een oordeel gevraagd.