Kwaliteitskader Spoedzorgketen basis voor veilige en goede spoedzorg

Met de afronding van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een belangrijke stap gezet in het borgen van snelle, veilige en goede spoedzorg voor alle Nederlanders. In het kwaliteitskader hebben de betrokken partijen afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Daarnaast biedt het kader ook voldoende ruimte voor de (regionale) context en een stimulans voor toekomstige ontwikkelingen en het samen leren en innoveren. Bovendien zijn onder regie van Zorginstituut Nederland nu ook de 2 bekwaamheidsnormen vastgesteld, waar partijen onderling eerder niet uitkwamen. Nu het kader gereed is, heeft het Zorginstituut het vastgesteld en opgenomen in het register.

De foto toont een verwijsbord bij een ziekenhuis voor de ingang van de spoedzorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Kwaliteit van spoedzorg

Het kwaliteitskader is vanaf heden hét landelijke uitgangspunt voor de spoedzorgketen. De vaststelling ervan is een belangrijk moment in een intensief doorlopen traject van alle partijen binnen de spoedzorgsector. De afgelopen jaren zijn de 11 landelijke partijen binnen de sector, onder leiding van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), volop aan de slag gegaan om de - afspraken over - kwaliteit van de spoedzorg verder te ontwikkelen en te borgen. Door het vastleggen van heldere normen, richtlijnen en aanbevelingen wordt de sector nu gestimuleerd om nog verder te verbeteren.

Regie Zorginstituut

De partijen die betrokken zijn bij de spoedzorgketen hadden tot begin 2019 de tijd om samen een kwaliteitskader op te stellen. Zij zijn ver gekomen en hebben direct al verschillende verbeteringen doorgevoerd. De partijen konden het echter niet eens worden over de vereiste bekwaamheden van zorgverleners op de spoedeisende hulp (SEH).

Als betrokken partijen een kwaliteitsproduct niet binnen de afgesproken termijn opleveren, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarom heeft het bestuur van het Zorginstituut in 2019 besloten om de regie over te nemen en de Kwaliteitsraad te vragen om knopen door te hakken over 2 normen waar men niet uitkwam: de norm die geldt voor de arts op de SEH en de norm voor de geriatrische expertise op de SEH. Ook is aan partijen de opdracht gegeven om een landelijke ‘spoedzorgtafel’ op te richten voor de doorontwikkeling van het kwaliteitskader en het gezamenlijk en in de volle breedte organiseren van goede spoedzorg voor iedere burger.

Perspectief van de patiënt centraal

Bij het formuleren van die normen is nagegaan hoe het pad van de patiënt door de spoedzorgketen verloopt voor verschillende ingangsklachten. De keten start bij de 1e klachten van de patiënt en eindigt als de patiënt kan instromen in de reguliere zorg of terug naar huis kan. Voor patiënten is het belangrijk dat duidelijk is wat zij kunnen verwachten van acute zorg. Uitgangspunt is dat een patiënt met een spoedzorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht kan: dicht bij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt.

Samenwerking van alle betrokken partijen

Het kwaliteitskader is tot stand gekomen door de samenwerking van alle betrokken partijen in de Spoedzorgketen:

 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • InEen
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van SEH-artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)