Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’ geeft het Zorginstituut aan hoe het binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling.

De foto toont een arts en een patiënt die met elkaar in gesprek zijn met op de voorgrond een medisch model van het menselijk lichaam

Wat is uitkomstinformatie?

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. Die worden bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of het aantal complicaties. Bijvoorbeeld of de operatie om een kunstheup te plaatsen succesvol is verlopen en of er binnen 30 dagen na de operatie geen infectie is ontstaan.
Bij patiënten ligt de focus op de uiteindelijke uitkomst; wat kán ik weer na een operatie? In het voorbeeld van de kunstheup: hoe ver kon ik lopen voor de operatie en hoe gaat dat een aantal maanden na de operatie? Heb ik nu minder pijn dan voorheen? En kan ik weer aan het werk? Deze informatie kan andere patiënten helpen om een behandelaar te kiezen en om samen met die behandelaar in gesprek te gaan over de mogelijke behandeling.

Rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie’

Het Zorginstituut stelt dat over 4 jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de 'ziektelast' in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan het beschikbaar komen van uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft in zijn Kamerbrief met bijbehorend rapport ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin, waarin bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van bijgaande onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar wordt gepresenteerd.