Casemanagement is geen aparte zorgvorm

Meestal heeft een cliënt maar met enkele zorgverleners te maken. Die paar weten elkaar wel te vinden. We praten over casemanagement als de aard van de zorgverlening meer vraagt van de afstemming en organisatie. Het gaat bij casemanagement in de kern om coördinatie, organisatie en regie. Het Zorginstituut beantwoordt vragen over de inhoud van casemanagement en de vergoeding.

De foto toont een arts en een patiënt die met elkaar in gesprek zijn met op de voorgrond een medisch model van het menselijk lichaam

Verschillende vergoeding

Coördineren, organiseren en regie voeren. Deze kernelementen van casemanagement zijn inherent aan het leveren van goede multidisciplinaire zorg. Het is daarom geen aparte te verzekeren prestatie, maar onderdeel hiervan. Het is ook geen aparte zorgvorm als diagnostiek of indicatiestelling. Vergoeding kan vanuit de Zvw of vanuit de Wmo. Het valt onder de Zvw als de nadruk ligt op de coördinatie en organisatie van geneeskundige zorg. Casemanagement valt onder de Wmo als de verzekerde maar af en toe een arts of verpleegkundige ziet en de coördinatie en organisatie vooral de maatschappelijke ondersteuning betreft, zoals huishoudelijke zorg of dagbesteding. Het is aan de zorgverzekeraar om dit te beoordelen.

Verschillende casemanagers

Wanneer casemanagement begint is moeilijk te zeggen. Het staat los van de diagnose. Casemanagement komt in verschillende vormen. Casemanagement kan vallen onder zorg zoals huisartsen die plegen te bieden of onder zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De nadruk ligt óf op de geneeskundige kant van de zorg óf op de verpleegkundige zorg. Dit accentverschil stelt andere eisen aan de casemanager en de competenties die nodig zijn. Uitgangspunt is dat iemand ´bekwaam en bevoegd´ moet zijn voor het verlenen van bepaalde zorg.

Niet één persoon

In de praktijk is het helaas onmogelijk om casemanagement altijd door één en dezelfde persoon te laten uitvoeren. De aard van de zorg verandert gedurende het ziekteproces en daarmee veranderen ook de deskundigheden en vaardigheden (en, soms, bevoegdheden) die de casemanager moet bezitten. Daarnaast wisselt casemanagement in de praktijk altijd, door verandering van baan of vervanging bij ziekte en vakantie.