Blockchain in de kraamzorg: wat betekent dat?

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. De proef moet uitwijzen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. De organisaties willen toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over zijn eigen zorggegevens. En of het administratieve proces efficiënter kan met behulp van blockchain.

De foto toont een pasgeboren baby

Meer zelfregie voor de burger

Samen met 3 kraamzorgorganisaties: Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA, wordt de komende maanden onder ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing 'Mijn Zorg Log' gebruikt. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainspecialist Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatieuitwisseling efficiënter in te richten. Met de praktijkproef wordt getoetst wat het werken met blockchaintechnologie in de praktijk voor alle betrokken partijen betekent. Hoe ervaren burgers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar het gebruik van blockchaintechnologie?
Blockchain heeft de potentie om samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren. Daardoor zou een blockchain kunnen bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel met minder administratieve lasten voor alle partijen en meer zelfregie voor de burger.

Minder administratieve lasten

Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone met 'Mijn Zorg Log'. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie.

Bekijk de video met uitleg: 'Blockchain in de kraamzorg'

Blockchain heeft veel potentie

Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland: "In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld. Wij streven ernaar dat de burger de kwalitatief goede zorg kan krijgen en dat hij kan beschikken over de informatie die daarvoor nodig is. Met de praktijkproef beproeven wij onze bevindingen uit de eerdere verkenning naar de mogelijkheden van blockchaintechnologie. We zien dat blockchaintechnologie de potentie heeft om de burger een centrale positie te geven en administratieve processen te vereenvoudigen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Voordat we kunnen spreken van implementatie is onder andere dergelijk praktijkonderzoek nodig."

De praktijkproef is gestart in februari 2018 en loopt 3 maanden. De resultaten verwachten we eind april 2018. 

De foto toont de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de praktijkproef blockchain in de kraamzorg door Robbert Kastercum, Wim Peters, Tiana van Grinsven, Kees Hamster en Richard van den Broek in aanwezigheid van Jeroen van Megchelen. We zien hen van bovenaf aan een tafel zitten, ze kijken omhoog naar de camera. Voor hen liggen vier papieren en een stapeltje pennen.
Op 17 januari 2018 ondertekenden Robbert Kastercum (Kraamzorg VDA), Wim Peters (Liemerscare), Tiana van Grinsven (Zorginstituut Nederland), Kees Hamster (VGZ) en Richard van den Broek (RadboudUMC namens Kraamzorg Zuid-Gelderland) in aanwezigheid van blockchainbouwer Jeroen van Megchelen (Ledger Leopard) een samenwerkingsovereenkomst voor de praktijkproef blockchain in de kraamzorg.