Zorginstituut Nederland publiceert 1e ZorgCijfers Monitor

De invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016.

De foto toont een oudere vrouw in de hal van een verpleegtehuis

Kosten per verblijfsdag dalen

Vanaf het ingaan van de Wlz op 1 januari 2015 is door de verpleeghuissector meermaals gemeld dat nieuwe cliënten korter verblijven met veel complexere zorg. In de ZorgCijfers Monitor, een publicatie van Zorginstituut Nederland, wordt op basis van declaratiedata nagegaan in hoeverre dit klopt. Een analyse van declaratiedata over de jaren 2013 tot en met 2016 laat een andere ontwikkeling zien. Meer dan de helft heeft een verblijfsduur van 18 maanden of langer. Wel is het totaal aantal cliënten dat instroomt in een verpleeghuis afgenomen en ook hun zorgzwaarte. Hierdoor dalen de kosten per verblijfsdag.

Onderzoek naar zorggebruik ouderen

Om meer inzicht te verschaffen in de verblijfsduur van cliënten in verpleeghuizen, heeft het Zorginstituut de verblijfsduur vergeleken van nieuwe cliënten die in de AWBZ en na 1 januari 2015 in de Wlz zijn ingestroomd. Deze analyse maakt deel uit van een groter onderzoek van het Zorginstituut naar het zorggebruik van ouderen.

Lichte kostendaling

De totale instroom van nieuwe cliënten in verpleeghuizen, is tussen 2013 en 2017 gedaald, zowel onder de AWBZ als de Wlz. In 2015 was de instroom het laagst. De gemiddelde kosten voor een dag verblijf zijn tussen 2013 en 2016 afgenomen. Gebaseerd op tarieven van 2016, is het gemiddelde maximum tarief voor een dag verblijf zonder behandeling tussen 2013 en 2016 gedaald van € 194,- naar € 185,-. Dit kan worden verklaard door een daling van het aantal cliënten dat instroomt met zorgprofielen met hogere maximale tarieven.

Over de ZorgCijfers Monitor

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het fondsbeheer van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, waaruit de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen worden gedaan. Het Zorginstituut ontvangt declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelsel waarover het Zorginstituut beschikt. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.