Onderzoek naar de positionering van de Wlz-behandeling en ‘aanvullende zorgvormen’

De filosofie van de Wlz is dat alle verzekerden met een indicatiebesluit voor de Wlz recht hebben op een integraal pakket. In de Wlz is het echter zo geregeld dat alleen verzekerden die in een instelling verblijven en daar ook Wlz-behandeling ontvangen aanspraak kunnen maken op zogenaamde aanvullende zorgvormen en dat dit niet zo is bij verblijf zonder behandeling of bij een vpt, een mpt, een pgb of een mpt gecombineerd met een pgb.

Aanvullende zorgvormen

Bij deze ‘aanvullende zorgvormen’ gaat het om:

  1. geneeskundige zorg van algemeen medische aard (huisartsenzorg);
  2. behandeling van een psychische stoornis als die behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
  3. farmaceutische zorg;
  4. het gebruik van hulpmiddelen die noodzakelijk zijn in verband met de in de instelling gegeven zorg;
  5. tandheelkundige zorg;
  6. kleding die verband houdt met het karakter en de doelstelling van de instelling.

Dit onderscheid leidt in de praktijk tot afbakeningsdiscussies en onduidelijkheid voor de verzekerde.

De Staatssecretaris van VWS heeft Zorginstituut Nederland daarom gevraagd om te adviseren over de voorwaarden waaronder en de datum per wanneer het verzekerde pakket op dit punt kan worden aangepast.

In dit kader heeft het Zorginstituut bureau HHM gevraagd om onderzoek te doen. Dit onderzoek omvat o.a. een drietal bijeenkomsten, bedoeld om alle stakeholders te informeren over het onderzoek en om hen erbij te betrekken. Op deze manier zijn zij op de hoogte van het onderzoek, weten zij wat zij van het onderzoek kunnen verwachten, zijn zij in de gelegenheid om suggesties voor het onderzoek aan te dragen en kunnen zij reflecteren op de bevindingen.

Er zijn 3 bijeenkomsten met stakeholders bij het Zorginstituut in Diemen gepland, te weten op:

  • dinsdag 8 december 2015 van 14.00u tot 16.00u
  • donderdag 3 maart 2016 van 14.00u tot 16.00u
  • donderdag 31 maart 2016 van 14.00u tot 16.00u