Kwaliteit van zorg zichtbaar gemaakt

Het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland, houdt zich bezig met de vraag wat goede zorg is en waar de burger goede zorg kan vinden. Daarvoor is informatie nodig. In de sectoren gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, medisch specialistische zorg, medisch specialistische revalidatie, en verpleging, verzorging en thuiszorg, hebben patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars begin november overeenstemming bereikt over wat gemeten moet worden om inzicht te geven in kwaliteit van de geleverde zorg. Zorginstituut Nederland zorgt dat de gegevens beschikbaar komen.

Minder registratielast door afspraken

Patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars selecteren gezamenlijk indicatoren. Door hier afspraken over te maken, wordt voorkomen dat deze drie groepen afzonderlijk verschillende indicatoren opvragen. Dit zorgt dat de registratielast voor zorgaanbieders kleiner wordt en minder ten koste gaat van de beschikbare tijd voor patiëntenzorg. Verschillende sectoren hebben het Kwaliteitsinstituut verzocht dit selectieproces te begeleiden.

“Wij zijn tevreden over wat er is bereikt en hebben veel respect voor de inzet van partijen in de zorg,” stelt Diana Delnoij, hoofd van het Kwaliteitsinstituut. “Dit is een goede stap op weg naar meer transparantie met minder registratielast, maar het werk is nog niet af. Het is belangrijk om op de ingeslagen weg door te gaan.”

Wat verandert er?

De indicatorensets van de sectoren gehandicaptenzorg, kraamzorg en medisch specialistische revalidatie zijn opnieuw bekeken en door de betrokken patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en verzekeraars bekrachtigd en ongewijzigd ingediend voor het landelijke Register van het Kwaliteitsinstituut.

Voor de sector medisch specialistische zorg is een deel van de bestaande sets herzien en aangescherpt en zijn een aantal sets komen te vervallen. Voor de geestelijke gezondheidszorg is besloten de bestaande set aan te vullen met de risico-indicatoren van de IGZ. In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg is de meting voor patiëntervaringen aangepast en zijn de zorginhoudelijke indicatoren op de doorontwikkelagenda gezet.

Deze indicatorensets zijn bij het Kwaliteitsinstituut ingediend voor opname in het Register.

Steeds meer zichtbaar

In de komende jaren zullen partijen in de zorg intensief blijven samenwerken om de zichtbaarheid van de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. In verschillende sectoren zijn afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de bestaande kwaliteitsmetingen. Ook kwaliteitsregistraties spelen hierin een belangrijke rol.

Met de informatie uit deze kwaliteitsmetingen kunnen patiënten en zorgaanbieders gezamenlijk de juiste zorg kiezen en verzekeraars kunnen de resultaten gebruiken voor hun zorginkoop.

Het kwaliteitsinstituut publiceert de cijfers in een openbare database en maakt de gegevens toegankelijk. Op KiesBeter bijvoorbeeld, daar kan de burger terecht voor informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt.