Standpunten verzekerde zorg besparen ruim €100 miljoen

Het CVZ becijfert dat de standpunten in het CVZ-Pakketadvies 2011 de kostenstijgingen in de zorg met zo’n € 100 tot € 135 miljoen per jaar kunnen reduceren. Met standpunten stelt het CVZ vast bij welke indicaties bepaalde zorgvormen bewezen effectief zijn én voor welke patiënten de zorg vergoed moet worden. Doordat verzekerden krijgen wat ze nodig hebben - en niet wat ze niet nodig hebben, kan worden voorkomen dat bepaalde zorgvormen om financiële redenen in hun geheel uit de verzekering verdwijnen. Het Pakketadvies 2011 bevat een overzicht van adviezen en standpunten die het CVZ het afgelopen jaar heeft uitgebracht – en de kostenconsequenties. Het CVZ heeft het rapport deze week aan minister Schippers van VWS aangeboden.

Gepast gebruik

Om er voor te zorgen dat verzekerden nu en in de toekomst de kwalitatief hoogwaardige zorg krijgen die ze nodig hebben - tegen aanvaardbare kosten - benadrukt het CVZ het grote belang van gepast gebruik: het voorkómen van over- en onderbehandeling. De mate waarin verzekerden gebruik maken van zorg – en daarmee de kosten in de gezondheidszorg beïnvloeden – wordt namelijk niet alleen beïnvloed door de inhoud en omvang van het basispakket, maar ook door de wensen van verzekerden, het handelen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het CVZ stimuleert gepast gebruik via zijn standpunten door expliciet te maken welke zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk én bij welke indicaties (voor welke patiënten) de zorg bewezen effectief is. Wanneer verzekerden krijgen wat ze nodig hebben - en niet wat ze niet nodig hebben, kan dat voorkomen dat noodzakelijke zorg uit het basispakket verdwijnt.

Standpunten en besparingen

  • Het CVZ becijfert dat alleen al de standpunten die het CVZ in het voorbije jaar heeft uitgebracht, leiden tot een beperking van de kostenstijging van € 100 tot € 135 miljoen op jaarbasis. Niet alleen adviezen over de uitstroom van zorg uit het pakket, maar ook standpunten kunnen dus een reëel beperkend effect hebben op de kostenstijging in de verzekerde zorg. In het oog springende voorbeelden zijn de standpunten die het CVZ heeft ingenomen over de continue glucosemeter (bij diabetes) en de behandeling van spataderen.
  • Het CVZ heeft in zijn standpunt expliciet gemaakt voor welke groepen diabetespatiënten de glucosemeter effectief is. Hierdoor resteert een netto doelgroep van 3.000 verzekerden voor wie de meter effectief is (in plaats van de in potentie 10.500 personen waar zonder het standpunt vanuit werd gegaan). Geraamde besparing: € 22 miljoen per jaar.

Het CVZ is van oordeel dat de behandeling van een substantieel deel van de spataderbehandelingen als cosmetisch kan worden aangemerkt. Deze behandelingen vallen daarom niet onder de verzekeringsdekking. Geraamde besparing: € 22 tot € 56 miljoen per jaar.

Voorwaardelijke financiering innovaties

Het CVZ pleit in het Pakketadvies 2011 ook voor de introductie van een systeem van voorwaardelijke financiering voor innovatieve zorg. Zo’n regime versnelt de definitieve besluitvorming tot opname in - of uitstroom uit het pakket. Het CVZ adviseert de minister van VWS om hier per 1 januari 2012 mee te starten.

Kosten

De kosten van zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en AWBZ bedragen circa € 59,0 miljard in 2009 en volgens voorlopige gegevens € 60,4 miljard in 2010. In de Zvw werd vorig jaar € 36,3 miljard besteed; in de AWBZ € 24,1 miljard.