College voor zorgverzekeringen benoemt Raad van Advies

Met ingang van 1 mei 2007 heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een Raad van Advies. De Raad van Advies gaat het CVZ bijstaan bij strategische vraagstukken.

Samenstelling RvA

De Raad van Advies van het CVZ bestaat uit de volgende zeven personen:

  • de heer drs. A. (Ad) Adriaansen (1943), voormalig lid van de Raad van Bestuur van ING Bank/Bestuur ING Nederland;
  • de heer prof. dr. T.E.D. (Tom) van der Grinten (1942), emeritus hoogleraar Beleid & Organisatie Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam; voormalig lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ);
  • mevrouw prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers (1951), bestuursvoorzitter en decaan AMC; hoogleraar Sociale geneeskunde AMC/Universiteit van Amsterdam;
  • de heer drs. J.S.J. (Hans) Hillen (1947), voormalig voorzitter CVZ; kandidaat CDA-fractie Eerste Kamer;
  • mevrouw Y. (Yolan) Koster-Dreese (1952), voormalig vicevoorzitter CVZ; kandidaat Groen Links-fractie Eerste Kamer; directeur Kantel consult;
  • de heer prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen (1958), voormalig vicevoorzitter CVZ; hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • mevrouw drs. C.M. (Cathrin) van der Werf-de Koning (1957), voormalig lid Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank.

Taken CVZ

Het CVZ is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De missie van het CVZ is te borgen dat burgers toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben. In de zorgsector neemt het CVZ een onafhankelijke positie in tussen de beleidsbepalende partijen (politiek en ministerie van VWS) en de uitvoerende partijen (zorgverzekeraars en zorgaanbieders). Tot het takenpakket van het CVZ behoren: adviseren over het verzekeringspakket, signaleren van knelpunten in de uitvoering van de zorgwetten, en beheren van premiegelden en deze gelden verdelen over de zorgverzekeraars.