Wlz-zorg in het buitenland

Wlz-verzekerden kunnen in bepaalde situaties Wlz-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding ontvangen voor Wlz-zorg in het buitenland. De Wlz-uitvoerder beoordeelt of de verzekerde in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

Om verzekerd te zijn moet je meestal ingezetene zijn en dus in Nederland wonen. Dit wordt aan de hand van de omstandigheden beoordeeld. Een verzekerde moet zodanige duurzame banden van persoonlijke aard met Nederland hebben, dat hij naar de omstandigheden beoordeeld in Nederland woont en op die grond verzekerd is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of iemand verzekerde is in de zin van de Wlz.

Gecontracteerde Wlz-zorg in een land binnen de EER en Zwitserland

Op grond van artikel 3.3.5, 1e lid van de Wet langdurige zorg heeft een verzekerde aanspraak op gecontracteerde zorg met verblijf zolang hij verzekerd is (artikel 2.1.1 van de Wet langdurige zorg).

Buiten de EER (EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en Zwitserland bestaat geen gecontracteerde zorg. Er kan in die landen alleen sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg

In de EER en Zwitserland is het mogelijk niet-gecontracteerde zorg in te roepen zolang u verzekerd bent en bij een bevoegde zorgaanbieder. Een bevoegde zorgaanbieder is iemand die volgens de regels van dat land zorg mag verlenen. Nederlandse Wlz-instellingen mogen geen Wlz-zorg in het buitenland verlenen.

Niet-gecontracteerde zorg inroepen kan op grond van artikel 3.3.5, 2e lid van de Wet langdurige zorg en artikel 3.7.1 van het Besluit langdurige zorg. Verder, dus buiten de EER en Zwitserland, alleen:

  • in de volgende 5 situaties in onderstaande tabel (eerste kolom);
  • voor een beperkte periode (tweede kolom) én;
  • bij een bevoegde zorgaanbieder.
Situatie Periode
U krijgt al Wlz-zorg in Nederland en u gaat op vakantie naar het buitenland U kunt de Wlz-zorg maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland krijgen
U krijgt palliatieve zorg en u wilt naar het buitenland U kunt de palliatieve zorg gedurende maximaal 1 jaar in het buitenland krijgen
Als u in Nederland bent en Wlz-zorg nodig hebt en die zorg niet of niet tijdig beschikbaar is U kunt maximaal 1 jaar Wlz-zorg in het buitenland krijgen. U heb wel toestemming van uw Wlz-uitvoerder nodig
U werkt of studeert in het buitenland en u bent Wlz-verzekerde gebleven U kunt Wlz-zorg in het buitenland krijgen zolang de verzekering voortduurt. Dit geldt ook voor de personen die deel uitmaken van uw huishouden, mits ook zij Wlz-verzekerde zijn gebleven
U verblijft in het buitenland en hebt opeens Wlz-spoedhulp nodig. Deze niet-voorzienbare zorg kan niet worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland U kunt maximaal 13 weken Wlz-zorg in het buitenland krijgen

Vergoeding

De vergoeding voor de kosten van Wlz-zorg in het buitenland is ten hoogste het bedrag dat voor die zorg in Nederland wordt betaald. Als u 18 jaar of ouder bent moet u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage Wlz gaat van de vergoeding af. In een land als de Verenigde Staten van Amerika zijn de kosten voor zorg meestal hoger dan in Nederland. Het kan dan dus zijn dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer bij uw Wlz-uitvoerder.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een budgethouder mag, op grond van Europees recht, in de EER-landen en Zwitserland zorg inkopen met zijn pgb, zolang hij verzekerd is. 

In andere landen mag de budgethouder maar maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen en alleen indien die zorg is verkregen als voortzetting van reeds binnen Nederland aangevangen zorg. Wel mag de verzekerde voor ten hoogste een jaar tijdens verblijf buiten de EER-landen of Zwitserland een persoonsgebonden budget gebruiken voor betaling van voortzetting van palliatief terminale zorg. Dit staat in artikel 3.7.2 van het Besluit langdurige zorg.

Na 6 weken aaneengesloten verblijf in het buitenland kan het pgb-bedrag verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland. Dat geldt ook voor verblijf langer dan 6 weken in een EER-land of Zwitserland. Deze 'aanvaardbaarheidspercentages' staan in bijlage D van de Regeling langdurige zorg.

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006

De overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden die al op 31 december 2005 in het buitenland woonden én AWBZ-zorg kregen, blijft gelden. Het gaat om de overgangsregeling voor ex-verzekerden die door de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 niet meer verzekerd zijn.
Per 1 januari 2016 verloren deze verzekerden hun aanspraak op begeleiding.

Regelgeving

De aanspraken rondom Wlz-zorg in het buitenland staan beschreven in: