Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs

Dit rapport belicht de verslavingzorg rond alcohol en drugs als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). We verduidelijken voor een aantal onderdelen van verslavingszorg wanneer deze tot de te verzekeren zorg binnen de Zvw gerekend kunnen worden. Daarnaast geven we een beeld van de kosten en maatschappelijke baten van de verslavingszorg. We beschrijven vervolgens de stand van zaken op het gebied van de richtlijnen en de uitvoeringspraktijk en doen op beide gebieden een aantal aanbevelingen.