Immigreren of remigreren (Wlz)

Mensen die in het buitenland wonen en naar Nederland willen (terug)komen en Wlz-zorg nodig hebben, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis, moeten eerst een aantal zaken regelen.

Definitief vestigen in Nederland

Mensen die in het buitenland wonen zijn meestal niet verzekerd voor de Wlz. De mogelijkheden om als Wlz-verzekerde Wlz-zorg in het buitenland te krijgen zijn beschreven op de pagina 'Wlz-zorg in het buitenland'. Over het algemeen moeten mensen zich in Nederland vestigen om Wlz-verzekerde te worden. Vestiging in Nederland kan onder meer blijken uit een inschrijving bij een Nederlandse gemeente.

Melden bij een zorgverzekeraar

In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij één van de in Nederland werkende zorgverzekeraars. Kijk voor een overzicht van de in Nederland werkzame zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wlz-zorg aanvragen

Mensen met een zware blijvende zorgvraag kunnen in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Wlz-zorg is bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis. Van een zware blijvende zorgvraag is sprake als iemand een blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24-uur per dag zorg in de nabijheid.

Om Wlz-zorg te kunnen krijgen is een positief indicatiebesluit nodig. Een indicatiebesluit moet worden aangevraagd bij het CIZ.

Dat kan al gedaan worden vóór terugkeer naar Nederland. Het CIZ beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Er kan een wachttijd gelden

Er kan een wachttijd gelden voor Wlz-zorg in Nederland. Dit staat beschreven in artikel 3.4.1 van het Besluit langdurige zorg én artikel 3.4.2 van het Besluit langdurige zorg.

Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal 12 maanden. De zorgverzekeraar beoordeelt of er een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor eigen rekening.

Bij de bepaling van de wachttijd gelden verschillende situaties :

 1. Betrokkene heeft als Wlz-verzekerde Wlz-zorg in het buitenland ontvangen
  Voor deze mensen geldt de wachttijdregeling niet, omdat zij gedurende hun verblijf in het buitenland Wlz-verzekerd zijn gebleven. 
 2. Betrokkene is afkomstig uit de EU-/EER of Zwitserland
  Voor iemand die afkomstig is uit een land van de EU-/EER of Zwitserland en daar verzekerd is geweest onder een wettelijk ziektekostenstelsel, wordt het aantal jaren dat dit het geval was in mindering gebracht op de wachttijd. Dit volgt uit artikel 6 van de Verordening 883/2004. Voor de bepaling van de wachttijd is dus de aard van de verzekering in het herkomstland relevant. Tijdvakken van particuliere verzekering tellen niet mee. De verzekeraar kan dit bij de bevoegde instanties van de betreffende landen opvragen door middel van het formulier E 104 of betrokkene kan dit zelf aantonen.
 3. Verdragsgerechtigden
  Voor iemand die afkomstig is uit een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten wordt het aantal jaar dat diegene verdragsgerechtigd was in mindering gebracht op de wachttijd. Dit volgt uit artikel 3.4.2 van het Besluit langdurige zorg. Een verdragsgerechtigde is een persoon die een Nederlands pensioen of uitkering ontvangt en in een EU-/EER-/ander verdragsland of Zwitserland woont. Deze mensen zijn tijdens het buitenland-verblijf niet verzekerd maar hebben ten laste van Nederland wel recht op zorg van het verdragsland waar zij wonen. 
 4. Andere categorieën
  In artikel 3.4.3 van het Besluit langdurige zorg zijn er nog enkele andere categorieën genoemd waarop de wachttijdregeling niet van toepassing is, zoals vreemdelingen die rechtmatig in Nederland blijven als bedoeld in artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet en personen die in het buitenland zijn geweest in het kader van ontwikkelingshulp.
 5. Mensen die komen uit een land buiten de EU-/EER-/Zwitserland/ geen verdragsgerechtigde/ ook geen andere categorie
  De wachttijd is wél van toepassing op mensen die van een land buiten de EU-/EER-/Zwitserland komen, geen verdragsgerechtigde zijn en evenmin behoren tot de categorieën als bedoeld onder punt d. De wachttijd kan maximaal 12 maanden duren, één voor ieder jaar dat men niet AWBZ/Wlz-verzekerd was voorafgaand aan het wonen in Nederland. Die termijn wordt verkort met periodes dat een betrokkene in de (maximaal) 12 jaar voorafgaand aan het opnieuw in Nederland verzekerd worden, verzekerd is geweest volgens het wettelijke ziekteverzekeringsstelsel van een verdragsland en/of verdragsrechtgerechtigd is geweest.

Een voorbeeld: een AOW-gepensioneerde verhuisde 15 jaar geleden van Nederland naar Thailand (Nederland heeft geen verdrag met Thailand, hij was dus niet verdragsgerechtigd). Op dat moment eindigde de AWBZ-verzekering. Bij remigratie naar Nederland zou dan de eventuele wachttijd 12 maanden bedragen. Als deze persoon na 8 jaar in Thailand te hebben gewoond naar Spanje is verhuisd, dan heeft hij nog 7 jaar verdragsrecht gehad. In dat geval bedraagt de wachttijd bij remigratie 5 maanden.

Het primaire doel van deze wachttijdregeling was en is het voorkomen van oneigenlijk gebruik van dure Wlz-zorg. De wachttijd mag alleen worden toegepast op een verzekerde die op het tijdstip van vestiging al is aangewezen op de zorg of indien te verwachten is, dat hij binnen 6 maanden die zorg nodig zal hebben. Er geldt géén wachttijd indien de verzekerde pas na 6 maanden behoefte krijgt aan Wlz-zorg of hij een behoefte krijgt aan andere Wlz-zorg dan die bij aanvang van de verzekering al nodig of te verwachten was. Het moet immers gaan om een bestaande behoefte of een binnen zes maanden opgekomen behoefte die redelijkerwijs al te verwachten was. Nadrukkelijk zij opgemerkt dat door de wachttijd niet de verlening van medische zorg is uitgesloten; bepaald is dat de betreffende medische zorg niet ten laste van de Wlz kan worden gebracht. Betrokkenen zullen dus eerst een financiële drempel moeten overbruggen indien zij, na verzekerd te zijn geworden, voor een al bestaande situatie aanspraak wensen te maken op zorg ingevolge de Wlz.

Eigen bijdrage

Wlz-verzekerden zijn voor hun Wlz-zorg een eigen bijdrage verschuldigd. Die eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.