Een overzicht van de adviezen en standpunten van Zorginstituut Nederland in 2018 en 2019

Het rapport 'Werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid' geeft een overzicht van de adviezen en standpunten van Zorginstituut Nederland in 2018 en 2019. Het rapport geeft inzicht in de manier waarop het Zorginstituut in de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan zijn wettelijke taken. Ook wordt een beeld geschetst van de financiële impact van de standpunten en adviezen van Zorginstituut Nederland op de collectieve zorguitgaven.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Samen met zorgprofessionals, bestuurders, zorgverzekeraars, koepels, cliënten en overheidsorganisaties draagt Zorginstituut Nederland bij aan goede verzekerde zorg. Vanuit zijn rollen en taken geeft het Zorginstituut invulling aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Open en gesloten systeem

De standpunten en adviezen van het Zorginstituut gaan over een beperkt deel van alle zorg die tot het basispakket wordt toegelaten of die er uitstroomt. Dat komt door het ‘open’ en ‘gesloten’ systeem waarmee in Nederland de toegang tot het basispakket is geregeld. Ongeveer 90% van alle zorg in het open gedeelte van het basispakket stroomt in of uit het pakket zonder dat het Zorginstituut hierover een standpunt of advies uitbrengt.

Overzicht van adviezen en standpunten

In het rapport 'Werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid' zijn alle adviezen en standpunten opgenomen die Zorginstituut Nederland heeft uitgebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. Aangezien het rapport alleen over de adviezen en standpunten van het Zorginstituut gaat, biedt het geen totaaloverzicht van álle uitbreidingen en beperkingen van het pakket in de afgelopen 2 jaar.

Geschatte financiële impact van pakketbeheer in 2018 en 2019

De geschatte financiële impact op de collectieve uitgaven voor het basispakket van de adviezen en standpunten uit 2018 en 2019 is (geschat voor het 3e jaar na hun publicatie):

  • € 281 miljoen extra uitgaven voor (nieuwe) medicijnen, hulpmiddelen of behandelingen die na een positief advies of standpunt tot het pakket zijn toegelaten of waarvoor nieuwe indicaties zijn opgenomen;
  • € 364 miljoen aan kostengroei voorkomen door negatieve standpunten en adviezen over verruiming van het basispakket;
  • Een geschatte besparing van € 37 miljoen door negatieve standpunten en adviezen over zorg uit het pakket die hierdoor niet langer of slechts beperkt wordt vergoed.