Zorginstituut maakt financiële effecten van eigen adviezen en standpunten zichtbaar

Het Zorginstituut zet zich in voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, en brengt hiertoe adviezen en standpunten over de samenstelling van het basispakket uit. De uitgaven aan het basispakket waren hierdoor in 2015 ruim € 89 miljoen minder groot dan zonder deze rapporten. De financiële effecten van deze pakketbeoordelingen werden gerealiseerd doordat effectieve zorg deel ging (of bleef) uitmaken van het basispakket en niet-effectieve zorg werd uitgesloten. Dit staat in het 'Overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut', dat aan minister Schippers van VWS is uitgebracht.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

In het basispakket moeten kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn. Als publieke organisatie houdt het Zorginstituut de zorg in het basispakket daarom regelmatig tegen het licht. Het Zorginstituut beoordeelt of de diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket zorg kunnen vallen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. De zorgpremies worden immers met elkaar opgebracht.

Basispakket: uitbreiding zinnige zorg én beperking niet-effectieve zorg

1 = € 1 mln Beperking Uitbreiding Voorkomen uitbreiding Betere uitvoering Netto financieel effect
Medisch-specialistische zorg 0 10.1 - 79.0 - 12.2 - 81.1
Genees- en hulpmiddelen - 2.7 21.1 - 1.7 0 16.7
Geestelijke gezondheidszorg - 25.0 0 0 0 - 25.0
2015 - 27.7 31.2 - 80.7 - 12.2 - 89.4

In 2015 hadden de rapporten van het Zorginstituut over het basispakket de in het bovenstaande overzicht genoemde financiële effecten. De tabel maakt zichtbaar dat vooral het ‘voorkomen van uitbreiding’ van het basispakket met niet-zinnige zorg tot een grote besparing leidt: ruim € 80 miljoen. Maar het overzicht laat bijvoorbeeld ook zien dat door het Zorginstituut voor ruim € 31 miljoen aan ‘uitbreiding’ van het basispakket is geadviseerd.

Betere zorg tegen reële kosten

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, neemt het Zorginstituut standpunten in en geeft het adviezen over verschillende zorgvormen. Zo’n rapport heeft 1 van de volgende effecten:

  1. Het leidt tot meerkosten: De meerkosten zijn het gevolg van de zorgvuldige introductie van nieuwe effectieve zorg bij een bepaalde ziekte of van het voorkomen van onderbehandeling.
  2. Het leidt tot minder kosten: De minderkosten zijn bijvoorbeeld het gevolg van de beëindiging van lopende (niet-effectieve) behandeltrajecten bij een bepaald ziektebeeld, of het niet toelaten van een bepaalde interventie tot het basispakket, of door de verbetering van de praktische uitvoering van de geboden zorg.
  3. Het heeft geen effect op de kosten: Er is geen effect op de kosten wanneer een behandeling wordt vergoed die in de praktijk al ten laste kwam van het basispakket, of wanneer er vervanging is van een bestaande behandeling met een nieuwe behandeling waarbij de kosten van beide behandelingen vergelijkbaar zijn.

Overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut

Het overzicht met financiële effecten omvat de rapporten die het Zorginstituut heeft uitgebracht in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, alsook de rapporten uit 2013 en 2014 met een substantiële financiële doorwerking in 2015 en latere jaren.