Zorginstituut brengt financiële effect van eigen rapporten en adviezen in beeld

De in 2016 door het Zorginstituut uitgebrachte standpunten en adviezen over de samenstelling van het basispakket zullen in 2019 leiden tot bijna € 144 miljoen minder uitgaven, ondanks het gegeven dat het basispakket vorig jaar is uitgebreid met zorg ter waarde van bijna € 125 miljoen. De financiële effecten van de beoordelingen worden gerealiseerd doordat niet-effectieve zorg wordt uitgesloten, maar ook doordat effectieve zorg deel uit gaat (of blijft) maken van het basispakket. Dat staat in het 'Overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut – verslagjaar 2016', dat het Zorginstituut aan minister Schippers van VWS heeft uitgebracht.

De foto toont geld

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans

In het basispakket moeten kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn. Als publieke organisatie houdt het Zorginstituut de zorg in het basispakket daarom regelmatig tegen het licht.

Het Zorginstituut beoordeelt of de diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket zorg kunnen vallen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Voorkomen van uitbreiding van het basispakket met niet-zinnige en niet-effectieve zorg

In onderstaande tabel staat het totale effect van de rapporten uit 2016. Deze tabel is een optelling van de inschattingen die per advies of standpunt gedaan zijn op moment van publicatie, uitgaande van overname en opvolging van het rapport door de relevante partijen.

De tabel maakt naast een vermindering van de uitgaven van bijna € 144 miljoen, ook  zichtbaar dat vooral het ‘voorkomen van uitbreiding’ van het basispakket met niet-zinnige en niet-effectieve zorg tot een grote besparing leidt: oplopend tot ruim € 111 miljoen in 2019. Betere indicatiestelling en betere uitvoering zorgen ervoor dat er in dat jaar nog eens ruim € 156 miljoen minder uitgegeven zal worden. 

De afbeelding toont het financieel effect van de rapporten uit 2016

Betere zorg tegen reële kosten

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, neemt het Zorginstituut standpunten in en geeft het adviezen over verschillende zorgvormen. Een rapport heeft een van de volgende effecten:

  • Het leidt tot meerkosten - De meerkosten zijn het gevolg van de zorgvuldige introductie van nieuwe effectieve zorg bij een bepaalde ziekte of van het voorkomen van onderbehandeling.
  • Het leidt tot minder kosten - De minderkosten zijn bijvoorbeeld het gevolg van de beëindiging van lopende (niet-effectieve) behandeltrajecten bij een bepaald ziektebeeld, of het niet toelaten van een bepaalde interventie tot het basispakket, of door de verbetering van de praktische uitvoering van de geboden zorg.
  • Het heeft geen effect op de kosten - Er is geen effect op de kosten wanneer een behandeling wordt vergoed die in de praktijk al ten laste kwam van het basispakket, of wanneer er vervanging is van een bestaande behandeling met een nieuwe behandeling waarbij de kosten van beide behandelingen vergelijkbaar zijn.