Zinnige Zorg - VU-rapport Effectieve meerwaarde van eHealth-interventies bij OSA-behandeling

In opdracht van het Zorginstituut de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam een systematische review uitgevoerd naar de effectiviteit van eHealth-interventies in aanvulling op de reguliere OSA-zorg (add-on). Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Slaapapneu', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Resultaten onderzoek

Uit de systematische review blijkt, dat eHealth-interventies die aanvullend op reguliere OSA-zorg worden geleverd, kunnen leiden tot een zeer kleine (statistisch significante) toename in het aantal uren gebruik van CPAP per nacht. Resultaten tussen studies liepen echter sterk uiteen en er is veel heterogeniteit en onzekerheid. Hierdoor zijn geen eenduidige conclusies te trekken over de additionele effectiviteit van verschillende eHealth-interventies ter bevordering van therapietrouw. En ook niet over wanneer en hoelang deze ingezet moeten worden. Er is sprake van een kennislacune. In de meest recente medisch-specialistische richtlijn OSA zien we ook geen aanbevelingen terug over specifieke eHealth-interventies.

Zinnige Zorg-project ‘Slaapapneu’

In het Zinnige Zorg-project ‘Slaapapneu’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject van mensen met slaapapneu.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Effectiviteit van behandeling asymptomatische OSA bij comorbiditeit.
  2. Klinisch nut van diagnostische tests bij verdenking op OSA.
  3. Effectieve meerwaarde van eHealth-interventies bij OSA-behandeling.