Wlz 2017

De staatssecretaris van VWS heeft in de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2017 het macrobedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz in 2017 vastgesteld op 153,753 miljoen euro. Het bedrag dient als dekking van de totale beheerskosten van de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders. In de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 heeft de staatssecretaris van VWS extra middelen (23,700 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze middelen zijn voor de dekking van de uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget (pgb) die vallen onder de Wlz. Daarnaast is er voor het budget van Wlz-uitvoerders nog 0,111 miljoen euro aanvullend beschikbaar voor de onafhankelijke cliëntondersteuning in de 2 regio’s waar het experiment Persoonsvolgende zorg plaats vindt.

Beheerskosten

De kosten voor de uitvoering van de Wlz zijn gebudgetteerd. Op basis van de ministeriële regeling stelt het Zorginstituut beleidsregels vast voor de verdeling van het budget voor de zorgkantoren (74,602 miljoen euro) en het budget voor de Wlz-uitvoerders (79,151 miljoen euro).

Voorlopige vaststelling

In maart 2017 stelt het Zorginstituut de voorlopige beheerskostenbudgetten per zorgkantoor en per Wlz-uitvoerder vast. Hierop worden maandelijks voorschotten verstrekt uit het Fonds langdurige zorg (Flz).

Nadere en definitieve vaststelling

Naar verwachting in november of december van 2017 stelt de staatssecretaris van VWS het macrobudget definitief vast in de tweede Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten. Het budget van de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders wordt vervolgens in mei 2018 nader vastgesteld.

Uiterlijk in 2020 worden de beheerskostenbudgetten van de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders definitief. Het Zorginstituut verrekent rente over te veel of te weinig verstrekte beheerskosten.

Zorgkosten

De kosten van Wlz-aanspraken die zorgkantoren en Wlz-uitvoerders rechtstreeks hebben betaald, worden naar werkelijke kosten vastgesteld en vergoed.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt uiterlijk in 2019 plaats. Hierbij worden eventuele correcties doorgevoerd op basis van de rapporten Wlz van de NZa.

Publicaties