AWBZ 2010

De staatssecretaris van VWS heeft in de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2010 het macrobedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van de AWBZ in 2010 vastgesteld op 207,824 miljoen euro. Het bedrag dient als dekking van de totale beheerskosten van zorgverzekeraars, verbindingskantoren en het CAK. Sinds het budgetjaar 2008 rekent het Zorginstituut de beheerskosten en de zorgkosten afzonderlijk af met de zorgverzekeraars.

Beheerskosten

De kosten voor de uitvoering van de AWBZ zijn gebudgetteerd. Op basis van de ministeriële regeling stelt het Zorginstituut beleidsregels vast voor de verdeling van het budget voor de verbindingskantoren en het budget voor de zorgverzekeraars.

Voorlopige vaststelling

In januari van het budgetjaar stellen we per verbindingskantoor en per zorgverzekeraar de voorlopige beheerskostenbudgetten vast, waarop wij maandelijks voorschotten verstrekt uit het AFBZ.

Nadere voorlopige en definitieve vaststelling

In november of december van het budgetjaar stelt de staatssecretaris van VWS het macrobudget definitief vast in de Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten. In principe stellen we uiterlijk per 1 mei van het volgende jaar de beheerskostenbudgetten definitief vast. Als de staatssecretaris aan één of meerdere budgetonderdelen voorwaarden heeft verbonden die voor 1 mei niet kunnen worden getoetst, dan zullen we in een Nadere Voorlopige Vaststelling het budget nader vaststellen. Het Zorginstituut verrekent rente over teveel of te weinig verstrekte beheerskosten.

De definitieve vaststelling vindt plaats uiterlijk drie jaar na het jaar waarop de budgettering betrekking heeft.

Zorgkosten

De kosten van AWBZ-aanspraken die verbindingskantoren en zorgverzekeraars rechtstreeks hebben betaald, worden naar werkelijke kosten vastgesteld en vergoed.

Voorlopige vaststelling

Na afloop van het jaar stelt het Zorginstituut in oktober per verbindingskantoor en per zorgverzekeraar de zorgkosten voorlopig vast op basis van respectievelijk de financiële verantwoording verbindingskantoren en de jaarstaat zorgverzekeraars AWBZ.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt plaats uiterlijk drie jaar na het jaar waarop de zorgkosten betrekking hebben. Hierbij worden eventuele correcties doorgevoerd op basis van de rapporten AWBZ van de NZa.