Evaluatie standpunt MammaPrint en Oncotype DX vergoede zorg voor bepaalde groep vrouwen

Zorginstituut Nederland evalueert de toepassing van het standpunt Mammaprint en Oncotype DX vergoede zorg voor een bepaalde groep vrouwen.

Standpunt MammaPrint en Oncotype DX vergoede zorg voor bepaalde groep vrouwen

Op 24 oktober 2023 bracht het Zorginstituut het standpunt Mammaprint en Oncotype DX vergoede zorg voor bepaalde groep vrouwen uit. Hierin concludeert het Zorginstituut dat MammaPrint® en Oncotype DX® vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt voor een kleine groep vrouwen vanaf 50 jaar met borstkanker in een vroeg stadium, bij wie twijfel is of zij baat zullen hebben bij aanvullende chemotherapie. Om passende zorg te garanderen, zijn er afspraken gemaakt met partijen over de gepaste inzet van de Oncotype DX® en de MammaPrint®. De afspraken gaan over het maken en updaten goede patiënteninformatie, de inzet van de testen, herzien van de behandelrichtlijn en borgen van gelijke toegankelijkheid voor alle patiënten.

Evaluatie van het standpunt

Het Zorginstituut evalueert de impact van het standpunt en in hoeverre de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. De volgende vragen staan hierin centraal:

  • In hoeverre worden de gemaakte afspraken over richtlijnherziening en patiëntinformatie in het standpunt nagekomen door de veldpartijen?
  • In hoeverre is er sprake van gepast gebruik van de genexpressietesten Oncotype DX en Mammaprint, en leidt de inzet van de testen tot afname in adjuvante chemotherapie in de doelgroep?

Aanpak

Het vervolg op de gemaakte afspraken wordt in 2024 kwalitatief gemonitord door informatie over de voortgang op te vragen bij de relevante partijen. Binnen 2 tot 3 jaar na publicatie van het standpunt vindt een impactevaluatie plaats. Hierbij worden kwalitatieve en kwantitatieve methoden toegepast.

Planning

We geven regelmatig een update over de stand van zaken via deze pagina. In het tweede en vierde kwartaal van 2024 publiceren we een tussentijdse voortgangsrapportage over de gemaakte afspraken. 

Voor informatie

Contactpersoon: Julian van Hattem
Telefoonnummer: 0681032760
E-mailadres: jhattem@zinl.nl