GVS-advies semaglutide (Ozempic®) bij de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2

Het Zorginstituut heeft getoetst of semaglutide (Ozempic®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS.
Het Zorginstituut adviseert om semaglutide (Ozempic®) op te nemen op bijlage 1A in het al bestaande cluster 0A10BXAP V. Er gelden wel extra vergoedingsvoorwaarden.

Indicatie waarvoor het middel is geregistreerd

Het middel is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging

  • als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties of
  • in aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetesmellitus type 2

Semaglutide behoort tot de farmacotherapeutische groep van de GLP-1 (glucagonachtige peptide-1)-receptoragonisten.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert om semaglutide (Ozempic®) op te nemen in het GVS op bijlage 1A. In dit cluster zijn ook opgenomen exenatide, liraglutide, lixisenatide, en dulaglutide.
De standaarddosis voor semaglutide kan vastgesteld worden op 0,07 mg per dag. Voor deze GLP-1-receptoragonisten gelden aanvullende vergoedingsvoorwaarden. Het Zorginstituut adviseert deze voorwaarden ook op te nemen voor semaglutide (Ozempic®).

Bijlage 2 voorwaarden

Uitsluitend voor een volwassen verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥35 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt.
Als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen, die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering of staan apart op bijlage 1B.

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast,
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het geneesmiddel dus boven deze limiet ligt dan moet de verzekerde bijbetalen.