Geriatrische revalidatiezorg in de Zorgverzekeringswet

De geriatrische revalidatiezorg (revalidatie voor ouderen) is sinds 2013 opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg is nu nog specifiek geregeld in artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering (Bzv). Sinds 2013 zijn er veel ontwikkelingen in deze zorg geweest. Eén daarvan is de wens om ook zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf, goed te bepalen welke zorg nodig is en deze meer ambulant te geven, waarbij de patiënt thuis is. De huidige bepaling (artikel 2.5c Bzv) belemmert deze gewenste ontwikkelingen. Ook is alle zorg van de specialist ouderengeneeskunde sinds 2020 in de Zvw opgenomen en daarom lijkt de zorg nu dubbelop geregeld in de Zvw. Om deze redenen, adviseert het Zorginstituut artikel 2.5c Bzv te schrappen.

Advies Zorginstituut

De geriatrische revalidatiezorg is voldoende uitgewerkt en omschreven door de beroepsgroep(en) en te onderscheiden van andere vormen van zorg. Het artikel is niet meer nodig om uit te leggen voor wie deze zorg verzekerd is en hoe deze er dan uitziet. In het advies geven we aan wat de multidisciplinaire geriatrische revalidatiezorg allemaal omvat (onder andere paramedische zorg). Ook leggen we uit hoe de verzekerde zorg eruitziet als het artikel wordt geschrapt. En we leggen uit hoe deze zorg dan wordt vergoed voor mensen met een Wlz-indicatie.